23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

להפעלת מוקד טלפוני ייעודי, מוקד "מבוטח חדש"

מכרז מספר: 107/2010
מועד פרסום: 13/6/2010
מועד אחרון להגשה: 15/7/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –


מכרז פומבי דו שלבי, מס' 2010 / 107
  להפעלת מוקד טלפוני ייעודי, מוקד "מבוטח חדש"

 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה להפעלת מוקד טלפוני ייעודי מוקד "מבוטח חדש".
 2. הספק עימו תתקשר מכבי, יטפל במבוטחים פוטנציאליים, מצטרפים חדשים ובשימור לקוחות וזאת בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות במפרט הדרישות.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 13.6.10 ועד ליום 24.6.10, תמורת תשלום של 3,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 28.6.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 8.7.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה להפעלת מוקד טלפוני ייעודי, מוקד "מבוטח חדש".
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל להפעיל בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה, מוקד טלפוני. (יובהר, כי הספק יהא רשאי להעסיק עובדים באמצעות קבלן משנה במוקד).
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. הכנסותיו מהפעלת מוקד שירות טלפוני בשנת 2009, עמדו על סך של 2 מיליון ₪ לפחות.
  ה. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, במתן שירותי טלפוניה וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ו. המציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתו על סך 300,000 ₪.
  ז. במועד תחילת ההתקשרות ובמהלכה, לא יעניק שירותי מוקד טלפוני לקופות חולים אחרות ו/או מי מטעמן.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה', ה- 15.7.10 בשעה  12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.