15 אוגוסט 2020 כ"ה אב תש"פ
עדכון אחרון:  05.07.2016 

פינוי באמבולנס בעקבות תאונה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  05.07.2016 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

חבר מבוטח שנפגע בתאונת דרכים או בתאונת עבודה ופונה לבית חולים באמבולנס רגיל או אט"ן או נט"ן זכאי למימון מלא של הפינוי במקרים מסוימים המפורטים בזכאות.

מי זכאי? 

הזכאות משתנה לפי סוג התאונה:

תאונת עבודה

 הזכאות 

מימון מלא בפינוי נפגע תאונת עבודה, בין אם הפינוי בוצע במהלך 24 שעות משעת התאונה ובין אם הפינוי בוצע בימים שלאחר מכן.
המימון מותנה בקיום שני התנאים המצטברים הבאים:  
 1. הנפגע הוכר על ידי ביטוח לאומי כנפגע עבודה.
 2. רופא שירות מחוזי או רכזת תאונות מחוזית אישרו כי הפינוי קשור לפגיעה המוכרת
   

 כמה זה עולה? 

בהינתן שני התנאים לעיל תופק התחייבות ללא השתתפות עצמית של החבר מבוטח.

 תנאים והבהרות 

 • נפגע עבודה שעומד בשני התנאים המצטברים לעיל ואשר טרם שילם את הפינוי וטרם חלפו 60 יום מיום הפינוי:
  יפנה למרכז הרפואי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. ההתחייבות תועבר ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • נפגע עבודה שעומד בשני התנאים המצטברים לעיל ואשר טרם שילם את הפינוי וחלפו כבר 60 יום מיום הפינוי :
  ישלם את השובר באופן עצמאי ויפנה אחר כך למרכז הרפואי עם הקבלה המקורית, לצורך קבלת ההחזר. ההחזר ממכבי לא יכלול הוצאות שכר טרחה ועורך דין, באם היו כאלו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי.
 • נפגע עבודה ששילם את השובר באופן עצמאי ואחר כך פנה למכבי - יש להגיש למרכז הרפואי את המסמכים הבאים:
  • הודעת החיוב המקורית של מד"א
  • קבלה מקורית. אם שובר הפינוי שולם באמצעות האינטרנט, יש להביא קבלה מודפסת מהאינטרנט
    
לאחר בדיקת המקרה וקבלת אישור שהמימון יינתן ממכבי, ניתן לבצע החזר על בסיס הקבלה המקורית ועד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א. ההחזר ממכבי לא יכלול הוצאות שכר טרחה ועורך דין, באם היו כאלו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי.

תאונת דרכים

 הזכאות 

 • לחצו כאן לזכאות למימון הפינוי באמבולנס.
 • חבר מכבי שנפגע בתאונת דרכים זכאי למימון מלא בגין פינוי לחדר מיון באמבולנס של אט"ן או נט"ן (לא אמבולנס רגיל), גם אם פונה באמבולנס לבית החולים אך לא אושפז. הזכאות מותנית בבדיקה של משרד המרכז הרפואי (הסניף) שהפינוי לא היה באמבולנס רגיל.
 • נפגע תאונת דרכים שפונה באמבולנס רגיל ולא אושפז – לקבלת מימון מלא של הפינוי יש לפנות לחברת הביטוח המבטחת אותו.
   

 כמה זה עולה? 

תופק התחייבות ללא השתתפות עצמית של החבר המבוטח.

 תנאים והבהרות 

 • נפגע תאונת דרכים שפונה על ידי אמבולנס אט"ן / נט"ן ולא אושפז - כדי לקבל החזר יש להביא למשרד הסניף את שובר הפינוי, ובו מצוין במפורש שהפינוי היה בניידת אט"ן או נט"ן.
 • המימון ממכבי יהיה עד תקרת תעריף פינוי אמבולנס של מד"א, ולא יכלול שכר טרחה ועורך דין, אם היו, אלא רק את הסכום הבסיסי של הפינוי באמבולנס.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 60 יום ממועד הפינוי – יפנה למרכז רפואי של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.
 • חבר הזכאי למימון ממכבי שטרם שילם על הפינוי וכבר חלפו 60 יום ממועד הפינוי – ישלם את השובר באופן עצמאי ויפנה אחר כך למשרד הסניף עם הקבלה המקורית לצורך קבלת החזר.
 • חבר ששילם את השובר באופן עצמאי – יפנה למשרד הסניף עם הקבלה המקורית ששילם, לצורך קבלת ההחזר.
 • חבר ששילם את שובר הפינוי באינטרנט – יש להביא למשרד הסניף קבלה מודפסת מהאינטרנט ואת הודעת החיוב המקורית של מד"א. רק לאחר בדיקת המקרה ואישור יוכל משרד הסניף לבצע את ההחזר, על בסיס הקבלה המקורית.