23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת ESSP

מכרז מספר: 129/2010
מועד פרסום: 21/7/2010
מועד אחרון להגשה: 24/8/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות –

מכרז פומבי מס' 2010/ 129, 

לאספקת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת ESSP 

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה להקמת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת:  "מערכת  ESSP  - ELECTRONIC SCREEN SCRAPING PROGRAM" (להלן-"המערכת"), הטמעתה ותחזוקתה.
 2. המערכת תירכש על-ידי מכבי ותהיה בבעלותה המלאה כך שמכבי לא תידרש לכל תשלום בגין רישוי מעבר לעלות הרכישה.
 3. למכבי הזכות לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום בהתאם להצעת הספק, כל עוד המערכת פועלת במכבי. 
 4. המציע שהצעתו תהא מועמדת לזכייה, ידרש לעמוד ב-POC  . רק לאחר עמידה ב- POC לשביעות רצון מכבי תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה במכרז. במידה ולא יעמוד ב-POC , שמורה למכבי הזכות להתקשר עם ההצעה הבאה אשר תעמוד  ב POC.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 21.7.10 ועד ליום 10. 5.8, תמורת תשלום לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 6. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 11.8.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 18.8.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 7. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר
 8. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכת לשליפת מידע ממסך עבודה בזמן אמת ESSP, הטמעתה ותחזוקתה.
 10. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 11. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. יצרן או בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. המערכת המוצעת מותקנת ופעילה לפחות שנה אצל לפחות לקוח אחד בישראל.
  ה. לספק ניסיון באספקת המערכת המוצעת, הטמעתה, תחזוקתה משך שנה לפחות אצל לפחות לקוח אחד בישראל.
  ו. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  ז. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 24.8.10, בשעה  12:00.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.