23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת עמדות לשירות עצמי ותחזוקתן

מכרז מספר: 135/2010
מועד פרסום: 22/8/2010
מועד אחרון להגשה: 17/10/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי 135/2010

לרכישת עמדות לשירות עצמי ותחזוקתן

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת "עמדות לשירות עצמי ותחזוקתן".
 2. העמדות לשרות עצמי ותחזוקתן:
  • עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדה פנימית "מכבי לי פנימי".
  • עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדה חיצונית "מכבי לי חיצוני"
  • עמדה לניהול תורים – עמדה פנימית "תור לי".
  • עמדות פיזיותרפיה עמדה פנימית "פיזיותרפיה".
 3. ברשות מכבי עמדות פעילות. מכבי מתכננת לחדש את מערך עמדות מכבי לי פנימי, כך שיירכשו עמדות חדשות, אשר בחלקן הגדול יחליפו את העמדות הקיימות. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לחדש גם את מערכי עמדות תור לי ו/או פיזיותרפיה.
 4. ההתקשרות לחמש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22.8.10 ועד ליום 2.9.10, תמורת תשלום לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03).
  בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 6. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 16.9.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.10.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 7. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לרכישת "עמדות לשירות עצמי ותחזוקתן".
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי העמדות והשרות בעצמו ו/או על ידי קבלן משנה.
  ג. מנהל ספרים כדין.
  ד. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ה. לו או לקבלן המשנה נסיון של חמש שנים לפחות באספקת עמדות שרות.
  ו. לו או לקבלן המשנה נסיון של חמש שנים לפחות במתן שרות או שרות לחומרת מחשב, בפריסה ארצית בלפחות 100 אתרים.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  ח. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 12. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 17.10.10, בשעה 12:00.
 13. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.