29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מבחנות ועזרים ללקיחת דם ומבחנות עם חומר משמר לבדיקות שתן כללי

מכרז מספר: 132/2010
מועד פרסום: 23/8/2010
מועד אחרון להגשה: 17/10/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי 132/2010

לאספקת מבחנות ועזרים ללקיחת דם ומבחנות עם חומר משמר לבדיקות שתן כללי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת מבחנות ועזרים ללקיחת דם ומבחנות עם חומר משמר לבדיקות שתן כללי.
 2. ההתקשרות לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, מיום 23.8.10 עד ליום 2.9.2010, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 4. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 15.9.10, תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.10.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 7. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם מציע אחד לאספקת כל המבחנות והעזרים, או עם שני מציעים – אחד למבחנות ועזרים ללקיחת דם שני – למבחנות בדיקות שתן, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 8. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לרכישת מבחנות ועזרים ללקיחת דם ומבחנות עם חומר משמר לבדיקות שתן כללי.
 9. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 10. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. יצרן / נציגו הרשמי של יצרן הציוד נשוא המכרז.
  ד. לציוד המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או
  רשויות הבריאות ביפן.
  ה. הציוד המוצע נמצא בשימוש שוטף משך לפחות שנתיים בלפחות שתי מעבדות המצויות בישראל
  ו/או צפון אמריקה ו/או אירופה ו/או יפן ו/ או אוסטרליה.
  ו. מציע המעוניין להגיש הצעה למבחנות ללקיחת דם:
  הציוד המוצע נמכר בשנת 2009 ו- 2010 (בסה"כ) במקומות כאמור במסמכי המכרז, בהיקף של
  לפחות 8 מיליון יח'.
  מציע המעוניין להגיש הצעה למבחנות לבדיקות שתן:
  הציוד המוצע נמכר בשנת 2009 ו 2010 (בסה"כ) במקומות כאמור במסמכי המכרז בהיקף של
  לפחות מיליון יח'.
  ז. מציע המעוניין להגיש הצעה למבחנות ללקיחת דם או הצעה לכלל המבחנות - הכנסותיו בשנתיים
  האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים
  השנתיים שלו, הן 5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ח. מציע המעוניין להגיש הצעה למבחנות לבדיקות שתן בלבד - הכנסותיו בשנתיים האחרונות
  (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים השנתיים שלו,
  הן 1 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ט. בידיו אישור מיצרן של ציוד מעבדתי הרלוונטי (מכשיר לבדיקת שתן כללית) שהמבחנה/התוסף
  המוצע/ת קביל/ה ומתאימ/ה לציוד הקיים במעבדה.
  י. המציע הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקה של ציוד ו/או מתכלים רפואים
  וכל השירותים הכרוכים בכך.
  יא. ליצרן הציוד נסיון מוכח של לפחות 3 שנים ביצור הציוד נשוא המכרז.
  יב.ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
  יג.רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 11. המציע מתחייב לספק עפ"י דרישת מכבי וללא תשלום, את המבחנות והציוד הנלווה המוצעים על ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 ימים מדרישת מכבי.
 12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע מסמכי המכרז.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום, ה- 17.10.10 בשעה 12:00.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז, באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.