23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי נקיון במעבדה מרכזית – מגה לאב, ברחובות

מכרז מספר: 137/2010
מועד פרסום: 3/10/2010
מועד אחרון להגשה: 9/11/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 137/2010

למתן שירותי נקיון במעבדה מרכזית – מגה לאב, ברחובות

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה  בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי נקיון במעבדה מרכזית – מגה לאב, ברחובות.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), החל מיום 3.10.10, עד ליום 14.10.10 והכל בימים א'-ה', בין השעות: 8:00 – 14:00.
 3. מפגש חובה למציעים יתקיים במכבי שירותי בריאות, מעבדה מרכזית – מגה לאב, רחוב המדע 9, פארק ת.מ.ר, רחובות, ביום ב', ה- 25.10.10, בשעה 15:00. ההשתתפות במפגש קבלני הנקיון הינה חובה. מציע שלא ישתתף במפגש הקבלנים הצעתו תפסל.
 4. ניתן להציג שאלות לפני המפגש ולא יאוחר מיום 24.10.10 ובמהלך המפגש, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il , בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות תנתנה בכתב עד ליום 1.11.10, והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
 5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין המציע הזוכה למתן שירותי נקיון במעבדה מרכזית – מגה לאב, ברחובות.
 7. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. התאגיד או בעלי השליטה בו הינם בעלי נסיון מוכח של  3 שנים רצופות לפחות במתן שירותי נקיון ואחזקה במוסד רפואי גדול,  כגון: בתי חולים, קופות חולים, מעבדות, מרפאות מעל 2500 מ"ר.
  ג. הנסיון הוא ב-3 השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז 2007-2009.
  ד. הינו מנהל ספרים כדין.
  ה. הכנסות המציע מעבודות נשוא המכרז, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים של המציע בכל אחת מהשנים 2007-2009 הינן בהיקף כספי של 1.5 מליון ₪ לפחות, בכל שנה.
  ו. מקיים את מלוא חובותיו בענין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו -
  המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפררות דיני עבודה.
  המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.
  ז. מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון לעובד לא יפחת מ- 29 ₪, לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ.
  ח. צרף ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ש"ח, והכל על פי המפורט במסמכי המכרז.
  ט. השתתף במפגש קבלני ניקיון.
  י. למגיש ההצעה חייב להיות משרד ניהול לצרכי שירותי ניקיון.
  יא.רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 8. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 9. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברחוב המרד 27 ת"א, או מי שימונה במקומה, קומה 14, החל מיום 2.11.10 בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג', ה- 9.11.10 בשעה 12:00.
 10. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 11. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.