29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת והתקנת שילוט חוץ

מכרז מספר: 128/2010
מועד פרסום: 3/10/2010
מועד אחרון להגשה: 26/10/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 128/2010

לאספקת והתקנת שילוט חוץ

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לאספקת והתקנת שילוט חוץ.
 2. ההתקשרות עם ספק אחד בפריסה ארצית או עם ספק/ים שונים לכל אחד ממחוזות מכבי השונים.
  למען הסר ספק יובהר, כי תיתכן זכייה לספק ליותר ממחוז אחד.
 3. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 3.10.10 ועד ליום 14.10.10, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 5. פניות לברורים תעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il עד ליום 14.10.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 20.10.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת והתקנת שילוט חוץ.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת והתקנת פריטי שילוט חוץ.
  ד. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪.
  ה. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  דרישות נוספות למציעים המבקשים לספק השירות בפריסה ארצית בלבד:
  ו. בעל היקף מכירות שנתי של שילוט חוץ בסכום של לפחות 1 מיליון ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2008 ו-2009.
  ז. בעל יכולת לייצר, לספק להתקין ולתחזק את דגמי השילוט הכלולים במפרט נספח א' ובטופס ההצעה, נספח ג' למסמכי המכרז, בהיקף הנדרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ, לכ-200 אתרים.
  ח. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות יו"ש ורמת הגולן.
  דרישות נוספות למציעים המבקשים לספק השירות בפריסה מחוזית:
  ט. בעל היקף מכירות שנתי של שילוט חוץ בסכום של לפחות 200,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2008 ו-2009, בגין כל אחד מהמחוזות להם הוא מגיש הצעה.
  י. בעל יכולת לייצר, לספק להתקין ולתחזק את דגמי השילוט הכלולים במפרט נספח א' ובטופס ההצעה, נספח ג' למסמכי המכרז, בהיקף הנדרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי במחוז הרלבנטי, בהתאם לנספח ח'.
  יא. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה מחוזית בהתאם לנספח ח'.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 26.10.10 בשעה 12:00.
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.