26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

מכרז מספר: 138/2010
מועד פרסום: 5/10/2010
מועד אחרון להגשה: 8/11/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 138/2010

למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 2000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), החל מיום 5.10.10 ועד ליום 14.10.10 והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00.
 3. פניות לברורים תעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il עד ליום 19.10.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 28.10.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 4. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה למתן שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
 5. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. בעל צי רכב הכולל לפחות 550 כלי רכב.
  ג. בעל פריסה ארצית של סניפים / מוקדים ולא פחות משני מוקדי שירות של המציע בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה.
  ד. בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים (2007-2009) רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב.
  ה. מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב, במועד הגשת ההצעה מטעמו, ל-3 גופים לפחות ובכמות שלא תפחת מ-140 כלי רכב לכל אחד מהם.
  ו. מנהל ספרים כדין. המציע ימציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976.
  ז. מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.
  ח. מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה.
  ט. הכנסותיו בשלוש השנים האחרונות (2007-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 20 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  י. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 7. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 8.11.10 בשעה 12:00.
 8. מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.