23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן שירותי כח אדם זמני

מכרז מספר: 131/2010
מועד פרסום: 14/10/2010
מועד אחרון להגשה: 16/11/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 131/2010

למתן שירותי כח אדם זמני 

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן שירותי כח אדם זמני.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), החל מיום 14.10.10 ועד ליום 28.10.10 והכל בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00.
 3. פניות לברורים תעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il עד ליום 27.10.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). 
  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.
  תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.11.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 4. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה למתן שירותי כח אדם זמני.
 5. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  5.1   תאגיד רשום כחוק בישראל.
  5.2   בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו – 1996.
  5.3   תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 13 (ג) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם ו/או צו הרחבה, התשנ"ו – 1996.
  5.4   מנהל ספרים כדין.
  5.5   ימציא אישור רו"ח על היקף הכנסות לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדוח"ות הכספיים השנתיים שלו בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪ לשנה מאספקת שירותי כח אדם זמני.
  5.6   בעל נסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות במתן שירותי כח אדם זמני כאשר -
         א. הנסיון הוא בכל אחת מהשנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז 2008-2010.
         ב.  מעניק השירות נשוא המכרז ל-3 ארגונים בפריסה ארצית, בהם מועסקים לפחות 5000 עובדים, בשנתיים האחרונות 2009-2010 , בהיקף שלא יפחת מ- 30 עובדים זמניים בחודש בכל אחד מהארגונים.
  5.7   המציע הוא ספק בעל הסמכה של ת"י 9001:2000 
  5.8   ימציא ערבות בנקאית לאבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪,  בהתאם לאמור בסעיף 5 במסמכי המכרז.
  5.9   למציע משרדים לאספקת כח אדם  בפריסה ארצית, ובלבד שהמשרדים יתפרסו במחוזות: מרכז, שרון, צפון, דרום, ירושלים והשפלה.
  5.10 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש לצרף אישורים לכל האמור לעיל.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 7. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג', ה— 16.11.10 בשעה 12:00.
 8. מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות. 
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.