29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת IV קנולה

מכרז מספר: 108/2010
מועד פרסום: 09/11/2010
מועד אחרון להגשה: 16/12/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 108/2010

לאספקת IV קנולה

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי IV קנולה בגדלים שונים, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ההתקשרות הינה לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים זהים.
 3. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.
 4. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 5. ניתן להגיש הצעה המתייחסת לקנולות IV  מסוג רגיל או לקנולות IV מסוג בטיחותי או לשניהם.
 6. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 9.11.10 ועד ליום 24.11.10 תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 7. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il עד ליום 23.11.10 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 5.12.10. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 8. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 10. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת IV קנולה.
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. לציוד המוצע על ידו אישור FDA ו/או CE ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה (HEALTH CANADA) ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות באוסטרליה (TGA).
  ד. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציג מורשה בארץ.
  ה. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים,    וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן חצי מיליון ₪    (500,000 ₪) לשנה לפחות.
  ו. הינו בעל נסיון מוכח של 3 שנים לפחות בישראל, באספקת ציוד ו/או מתכלים רפואיים וכל השירותים הכרוכים בכך.
  ז. המוצר המוצע נמכר במדינות צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או ישראל ו/או אוסטרליה בכמות של לפחות 200,000 יחידות בשנת 2009.
  ח. הספק ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על 20,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 6 להלן.
  ט. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה- 16.12.10 בשעה 12:00.
 14. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 15. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.