08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ומכשירי פקס ומתן שירותי תחזוקה

מכרז מספר: 136/2010
מועד פרסום: 10/11/2010
מועד אחרון להגשה: 23/12/2010
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 136/2010

לאספקת מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ומכשירי פקס ומתן שירותי תחזוקה

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספק/ים (ספק אחד ולא יותר משניים) המסוגלים לספק ו/או להציב מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ומכשירי פקס, ושירותי תחזוקה.
 2. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו ייבחר יותר מספק אחד, אזי פיצול הזכייה יעשה על פי סוג השרות, קרי ספק אחד למכונות הצילום וספק שני לפקסים.
 3. ההתקשרות הינה לתקופה של חמש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של שלוש שנים, בתנאים זהים.
 4. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
  מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך התקשר עם ספק אחד לאספקת כל המוצרים, או עם ספק אחד לאספקת מכונות הצילום והשירות להן ועם ספק אחר לאספקת מכשירי הפקס והשירות להם, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.
 6. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.
 7. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 10.11.10עד ליום 24.11.10, תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 8. פניות לברורים תעשנה בכתב עד ליום 2.12.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות וזאת דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03. פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 15.12.10. על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה אליו תשלחנה התשובות.
 9. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. יובהר, כי ההצעות הינן סופיות ולא יערך מו"מ. זאת, אלא אם תהא הצעה יחידה מתאימה הסוטה מהאומדן.
 11. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ומכשירי פקס ומתן שירותי תחזוקה
 12. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 13. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מנהל ספרים כדין.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ו/או מכשירי פקס (לפי העניין) ושירותי תחזוקה שוטפים למכונות הצילום ו/או מכשירי הפקס (לפי העניין) הקיימים כיום במכבי.
  ד. עוסק בשיווק ובמתן שירותי אחזקה למכונות צילום מסמכים דיגיטליות ו/או מכשירי פקס (לפי העניין) בשלוש השנים האחרונות (2007-2009).
  ה. מספק שרות ל-1000 מכונות צילום מסמכים דיגיטליות בלפחות 200 נקודות בפריסה ארצית (תנאי רלוונטי רק עבור הגשת הצעה למכונות צילום דיגיטליות).
  ו. מספק שרות ל-1700 מכשירי פקס בלפחות 200 נקודות בפריסה ארצית (תנאי רלוונטי רק עבור הגשת הצעה למכשירי פקס).
  ז. בעל פעילות בהיקף של 10 מיליון פעימות מונה בשנה, של מכונות צילום מסמכים דיגיטליות במהלך השנתיים שקדמו לפרסום מכרז (2008-2009) (תנאי רלוונטי רק עבור הגשת הצעה למכונות צילום דיגיטליות).
  ח. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לשנה לפחות לכל אחד מהשירותים במכרז (מכונות צילום מסמכים דיגיטליות או מכשירי פקס). ספק המבקש להגיש הצעות לשני השירותים, הרי שהכנסותיו בשנתיים האחרונות כאמור הן שני מיליון ₪ (כולל מע"מ) לשנה לפחות.
  ט. הינו משווק מורשה של מכונות צילום מסמכים דיגיטליות ו/או מכשירי פקס (לפי העניין) העונים למפרטי המכרז, של יצרן אשר מוכר בשוק הישראלי מעל 3 שנים ומכר/הציב מעל 300 מכונות צילום מסמכים דיגיטליות בתקופה זו (בעניין מכונות הצילום) או מעל 400 מכשירי פקס (בעניין מכשירי פקס), בתקופה זו.
  י. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  יא. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  יב. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 14. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 15. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ה', ה- 23.12.10, בשעה 12:00.
 16. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 17. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.