21 אפריל 2019 ט"ז ניסן תשע"ט

היחידה למחקרים קליניים

הנחיות לאחר קבלת אישור למחקר מוועדת הלסינקי

לאחר קבלת האישור יכול המחקר לצאת לדרך. ניתן להתחיל במחקר רק לאחר קבלת נספחי 6 (אישור ועדת הלסינקי) ו-7 (אישור מנהל המוסד) חתומים.
חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
 • יש לשמור את כל המסמכים הקשורים למחקר בקלסר תיוק נפרד לרבות את טפסי 6 ו- 7 וכן כל תכתובת אחרת עם ועדת הלסינקי.
 • אין לזהות מטופל במחקר בפרטיו המזהים (שם, ת"ז) אלא על ידי קידוד בלבד.
 • יש להקפיד על מילוי מסודר של טופסי ההסכמה.
 • רק חוקר או חוקר משנה יכול להחתים מטופל על טופס הסכמה.
 • יש לתת לכל מטופל עותק של טופס ההסכמה שמילא.
 • על החוקר למסור טופס 11 (מכתב לרופא המטפל) למגויס למחקר על מנת שימסור אותו לרופא המשפחה שלו.
 • יש להקפיד על הגשת דוח חצי שנתי בזמן.
 

חובת עדכונים לוועדת הלסינקי

 • דיווח חצי שנתי
 • דו"ח התקדמות שנתי ובקשת הארכה
 • דו"ח סיום מחקר
 • דיווחים אחרים
 • בקשות לשינויים כלשהם במסמכי ההגשה המקוריים
 • אירועים חריגים
 • סטיות מפרוטוקול המחקר
 

כללים נוספים

 • באחריות החוקר להגיש בקשת הארכה מדי שנה, כחודשיים לפני תום האישור. מחקר שלא קיבל הארכה ייסגר באופן אוטומטי.
 • יש לציין את מספר המחקר בכל פנייה ליחידה למחקרים קליניים במכבי.
 • יש לדווח לוועדת הלסינקי על כל שינוי שנעשה במחקר באמצעות הטופס המתאים (שינויים במסמכי ההגשה המקוריים, אירועים חריגים או סטיות מפרוטוקול המחקר).
 • בתום המחקר יש להגיש דו"ח סיום מחקר.
 • בכל שאלה, בקשה או קושי מומלץ להתייעץ עם היחידה למחקרים קליניים במכבי.