08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת ציוד למוקד שירות טלפוני (Call Center) ותחזוקתו

מכרז מספר: 139/2010
מועד פרסום: 12/12/2010
מועד אחרון להגשה: 17/1/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 139/2010

לרכישת ציוד למוקד שירות טלפוני (Call Center) ותחזוקתו

 1.  מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לרכישת ציוד למוקד שירות טלפוני (Call Center) ותחזוקתו.
 2. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד, המסוגל לספק למכבי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד להפעלת מוקד שירות טלפוני בטכנולוגיית Pure IP, בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות במסמכי המכרז. למען הסר ספק יובהר, כי מכרז זה אינו לאספקת כח האדם העונה לשיחות במוקד השירותי הטלפוני.
 3. הציוד יירכש במהלך תקופה של כשנתיים המוגדרת לצורך הקמת הפרויקט. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים זהים, לצורך הרחבת הפרויקט. ככל שהדבר נוגע לשירות ותחזוקה של המערכת, המחיר אשר יוצע על ידי המציע יעמוד בתוקפו למשך 8 שנים ממועד סיום תקופת האחריות, ובכל מקרה לא יותר מ-10 שנים ממועד המסירה של הציוד.
 4. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 5. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.
 7. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12.12.10 ועד ליום 23.12.10, תמורת תשלום של 3,000 ₪ (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 8. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il עד ליום 22.12.10, וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03). פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה.
 9. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 9.1.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 10. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לרכישת ציוד למוקד שירות טלפוני (Call Center) ותחזוקתו.
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, את המוצרים והשירותים נשוא המכרז. 
  ג. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ, וכי הוא בעל תעודת הסמכה להתקנת הציוד נשוא מכרז זה.
  ד. מנהל ספרים כדין.
  ה. הכנסותיו בשנים האחרונות (2008-2009) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  5 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ו.  הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, בתכנון, אספקה, התקנה הטמעה ותחזוקה של תקשורת טלפוניה וציוד למוקדי שרות.
  ז. התקין ומתחזק לפחות מרכזייה אחת מתוצרת NORTEL בעלת 320 שלוחות ומעלה (רלוונטי רק להצעות המתבססות על שימוש במרכזיה הקיימת במכבי מתוצרת NORTEL).
  ח. התקין ומתחזק לשלושה לקוחות לפחות, מערכות IVR מתוצרת היצרן המוצע כאשר לפחות אצל לקוח אחד עובד בתצורה של שרידות גיאוגרפית, כך שמערכות ה - IVR מגבות אחת את השניה.
  ט. ליצרן המוצע לפחות שלושה לקוחות המפעילים מוקדי שירות בישראל הכוללים מערכות CTI ומערכות IVR כאשר לפחות לאחד מהם 320 עמדות מוקד פעילות ומעלה.
  י. מעסיק לכל הפחות 20 עובדים קבועים בתחום תקשורת נתונים ומרכזיות.
  יא. מפעיל מעבדה וצוות טכנאים מיומנים לשרות, המאושרים בכתב על ידי יצרן הציוד.
  יב. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  יג.  רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 13. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 14. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה- 17.1.11 בשעה  12:00.
 15. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 16. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.