23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עבודות בינוי ומערכות בסניף מכבי ברחוב הנדיב בהרצליה

מכרז מספר: 116/2010
מועד פרסום: 19/12/2010
מועד אחרון להגשה: 19/1/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 116/2010

עבודות בינוי ומערכות בסניף מכבי ברחוב הנדיב בהרצליה

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי ומערכות בסניף מכבי ברחוב הנדיב בהרצליה.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 19.12.10, ועד ליום 30.12.10, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל':03-5143643).
 3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה, לפצל את הזכייה וכן לשלב בין מספר זוכים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע עבודות הבינוי והשיפוץ.
 5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
 6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2 לפחות.
  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים ( 2007-2009) בהיקף של לפחות  4 מיליון ש"ח לכל שנה.
  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.2009 אם טרם נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור, יצרף המציע דו"חות כספים כאמור ליום 31.12.2009 וכן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  ו. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2009-2005). יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה, ההיקף הכספי, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות למבני משרדים, מרפאות ומבני ציבור, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, נספח א'-2.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 ש"ח, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  ח. תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  ט.  ביום ב', בתאריך 3.1.11, בשעה 14:00, יערך לרוכשי המכרז סיור קבלנים, נפגשים בכניסה לסניף הקיים בקומה א', ברחוב הנדיב 3, הרצליה.
  ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
  לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו!

  מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il, או בפקס מספר 03-7952501, או בע"פ במהלך הסיור.  (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפנייה בטלפון מספר: 03-5143643).
  ניתן להפנות שאלות עד ליום 4.1.11.
  התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו. פרוטוקול מסיור קבלנים ותשובות לשאלות ימסרו עד ליום 12.1.11.
  על המציע לציין בעת פנייתו את מספר הפקסימיליה ו/או כתובת דואר אלקטרוני, אליו תשלחנה התשובות.
  י. השתתף בסיור קבלנים.
  יא.באם המציע הינו חברה בע"מ עליו להמציא אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
  יב. בידו קבלה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
 7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום א', ה- 13.1.11, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
  המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ד', ה- 19.1.11, שעה 12:00.
 8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.