08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

מכרז מספר: 140/2010
מועד פרסום: 11/1/2011
מועד אחרון להגשה: 14/2/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 2010/ 140,

לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מערכות אל פסק ולתחזקן, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ההתקשרות הינה לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים זהים.
 3. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 11.1.11 ועד ליום 25.1.11 תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.      
 5. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוניMahat_s@mac.org.il עד ליום 27.1.11 (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.2.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקה ותחזוקה של מערכות אל פסק.
 8. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציג מורשה בארץ.
  ג. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר את המוצרים והשירותים.
  ד. מנהל ספרים כדין.
  ה. הכנסותיו בשנים 2008-2009 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 800 אלש"ח לשנה לפחות.
  ו. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת המוצרים והשירותים.
  ז. בעל יכולת לספק שירותי אחזקה ואספקת מערכות אל פסק בכל רחבי הארץ.
  ח. במהלך 3 השנים האחרונות סיפק שירותי אחזקה ואספקת מערכות אל פסק, בו זמנית, לפחות לשתי חברות נוספות בפריסה ארצית.
  ט. בעל 5 צוותי שרות ניידים, כאשר בכל צוות שני טכנאים לפחות.
  י. הספק ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על 50,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  יא. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנהלגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב' ה- 14.2.11 בשעה 12:00.
 11. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.