26 ינואר 2022 כ"ד שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עבודות בינוי ומערכות מעבדה מרכזית, רחובות

מכרז מספר: 121/2011
מועד פרסום: 2/2/2011
מועד אחרון להגשה: 14/3/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 121/2011,
עבודות בינוי ומערכות מעבדה מרכזית, רחובות
 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי ומערכות במעבדה מרכזית, רחובות.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 2.2.11, ועד ליום 13.2.11, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל':03-5143643).
 3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה, לפצל את הזכייה וכן לשלב בין מספר זוכים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע עבודות הבינוי והשיפוץ.
 5. מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הקבלן לחלק ממסמכי החוזה.
 6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-4*  לפחות (* מציינת - בעל אישור לעבודות במשרדי ממשלה "כוכבית" בהיקף וסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין).
  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חות הכספיים של המציע, בשלוש השנים 2007-2009 בהיקף של לפחות 10 מיליון ש"ח לכל שנה.
  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 2010. 31.12, וכן דו"חות מסוקרים לתאריך 30.09.2010 חתומים ע"י רו"ח. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות המבוקרים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  ו. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2010-2006). יש להמציא רשימה  הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכספי או הכמותי של כ"א מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה במכרז, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות לבתי חולים, מעבדות ומרפאות וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, נספח א'-2.
  ז. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 500,000 ש"ח.
  ח. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  ט. סיור קבלנים יתקיים ביום ב' 14.2.2011 בשעה 14:30 ברח' המדע 9, בפארק תמר רחובות. נפגשים בכניסה למעבדה הקיימת. ההשתתפות בסיור קבלנים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
  הסברים נוספים, במידה ויידרשו יינתנו בסיור הקבלנים. השתתף בסיור קבלנים.
  ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.
  לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו!
  מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן לפני סיור הקבלנים, או במהלכו, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות הפקסימיליה, לפני הסיור, לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני Mahat_s@MAC.ORG.IL, או בפקס מס' 03-7952501, או בע"פ במהלך הסיור. (על המציע מוטלת החובה לוודא את הגעת הפניה בטלפון מס': 03-5143643).
  ניתן להפנות שאלות עד ליום 13.2.2011.
  התשובות לשאלות תינתנה במהלך הסיור עצמו. פרוטוקול מסיור קבלנים ותשובות לשאלות יימסרו עד ליום 21.2.2011.
  על המציע לציין בעת פנייתו את מס' הפקסימיליה ו/או כתובת דוא"ל, אליו תישלחנה התשובות.
  י. השתתף בסיור קבלנים.
  יא. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
  יב.  בידו קבלה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
 7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות הדיסקט המצורף למכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח'
  המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום א', ה- 24.2.11, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
  המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה- 14.3.11, שעה 12:00.
 8. ניתן לעיין במסמכי מכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.