29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לרכישת מכשור וידאו אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ותחזוקתו

מכרז מספר: 101/2011
מועד פרסום: 7/3/2011
מועד אחרון להגשה: 5/4/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
נספח: מענה טכני (יפתח בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 101/2011,
לרכישת מכשור וידאו אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ותחזוקתו
 

 1. מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי ולתחזק ציוד וידאו אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה ותחזוקתו.
 2. מכבי מעוניינת לרכוש מכשור ל- 4 חדרי גסטרו חדשים במהלך השנים 2011-2012, כמפורט להלן:
  2 חדרי גסטרו למכון נאות שושנים בחולון במהלך בשנת 2011, עם תום המכרז.
  2 חדרי גסטרו למכון השלום בת"א בתחילת שנת 2012.
 3. ההתקשרות הינה לרכש בשנים 2011-2012, ולתחזוקת ALL RISK של 5 שנים ממועד הפעלת הציוד בכל חדר. מכבי שומרת לעצמה הזכות לרכוש מכשור נוסף בתנאים זהים עד סוף שנת 2014.
 4. מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה של כל חדר בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בכפוף להסכמת הספק.
 5. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
  מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד לאספקת כל המוצרים, או עם שני ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי. במקרה של פיצול בין הספקים מכבי שומרת לעצמה הזכות לפצל את הרכישה באופן לא זהה.
 6. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 8.3.11, תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
 7. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 22.3.11 באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה.
 8. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 31.3.11. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
 9. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור, לאחר ניהול המשא ומתן, לפי שיקול דעתה, בספק מבין המתמודדים שהצעתו תמצא המתאימה ביותר.
 10. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכשור וידאו – אנדוסקופי דיגיטלי גמיש על מרכיביו לביצוע בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה.
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי בעצמו את המכשור ואת השירות.
  ג. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ד. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ה.מנהל ספרים כדין.
  ו. הכנסותיו בשנים 2009-2010 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3  מיליון ₪ לשנה לפחות.
  ז. בעל ניסיון מוכח במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות ביבוא, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מכשור חדר גסטרו במרכזים רפואיים בישראל, בהיקף של לפחות 14 אנדוקסופים.
  ח. מכשירי היצרן בתחום ציוד גסטרו משווקים ופעילים בישראל / צפון אמריקה / יפן/ אוסטרליה/מערב אירופה משך לפחות 5 שנים.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  י. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 13. לדרישת מכבי, יספק המציע את המכשור המוצע להדגמה ולנסיון לתקופה של 21 ימים, וזאת בתוך 14 יום ממועד הדרישה מטעם מכבי, וללא תשלום, במכוני מכבי בחולון ו/או בת"א.
 14. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 15. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 5.4.11 בשעה 12:00.
 16. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט באתר מכבי שירותי בריאות.
 17. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.