08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

ארכיון מכרזים

עבודות בינוי והקמת מרפאה ברחוב הופיין 13, חולון

מכרז מספר: 122/2011
מועד פרסום: 5/6/2011
מועד אחרון להגשה: 8/8/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז פומבי מס' 122/2011,
עבודות בינוי והקמת מרפאה ברחוב הופיין 13, חולון
 

 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי והקמת מרפאה ברחוב הופיין 13, חולון.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 5.6.11, ועד ליום 29.6.11, למעט ערב חג, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00, תמורת תשלום בסך 10,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו), במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לעניין זה, (טל':03-5143643).
 3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבחור בחלק מההצעה, לפצל את הזכייה וכן לשלב בין מספר זוכים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המזמינה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המציע הזוכה לבין המזמינה לביצוע העבודות.
 5. מסמכי המכרז יהפכו לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה לחלק ממסמכי החוזה. החוזה שיחתם הינו בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 6. על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
  א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים למכרז  זה, קבוצה  ג-5* לפחות ("כוכבית" פירושה: קבלן המאושר לביצוע עבודות למשרדי ממשלה).
  ב. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  ג. בידיו אישור רו"ח על הכנסותיו לפי כללי חשבונאות מקובלים בדו"חותיו הכספיים של המציע, בשלוש השנים (2008-2010) בהיקף של לפחות 80,000,000 (שמונים מיליון) ש"ח לכל שנה.
  ד. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  ה. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 2010. 31.12, אם אין בידיו הדו"חות האמורים יצרף דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים נכונים ליום 2009. 31.12,  ודו"חות מסוקרים לתאריך 30.09.2010 חתומים ע"י רו"ח. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס-דאטה ישראל או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט לרבות חוו"ד כושר ביצוע, כשדו"ח המידע וחוות הדעת יהיו מעודכנים  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  ו. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך השנתיים האחרונות (2009-2010) בהיקף של מחצית מהעבודות נשוא המכרז. יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה, ההיקף הכמותי, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, ביצוע מבנה הכולל חניונים תת קרקעיים, שלד ומעטפת הכוללת מערכות אלקטרו מכאניות, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, נספח א'-2.
  ז. ימציא ערבות בנקאית בנוסח הנדרש, להבטחת קיום ההצעה על סך 4 מיליון ₪.
  ח. בידיו נספח א-3 תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  ט. סיור קבלנים ייערך ביום ה', ה-30.6.11, הסיור יתקיים בשעה 13:30, נפגשים בכניסה למגרש, ברח' הופיין 13 פינת זלמן ארן, בחולון.
  ההשתתפות בסיור קבלנים מותנית בהצגת קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. הסברים נוספים, במידה וידרשו, יינתנו בסיור הקבלנים.
  השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
  לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז ממכבי במועד הנקוב.
  י. באם המציע הינו תאגיד , בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של התאגיד וכן אישור כי התאגיד קיים ופועל וכי על פי מסמכי ההתאגדות, התאגיד רשאי לחתום על מסמכי המכרז לרבות החוזה, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
  יא. בידיו אישור עריכת ביטוחי הקבלן – בנוסח כמפורט בנספח ט1', כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל.
 7. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, לרבות המדיה המגנטית המצורפת למכרז, יחתום עליהם ויצרף תדפיס חתום על כל דף ועל הריכוז ויגישם בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
  הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום ב', ה-18.7.11 בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
  המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום ב', ה-8.8.11, שעה 12:00.
 8. ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.