23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

למתן הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי

מכרז מספר: 102/2011
מועד פרסום: 15/3/2011
מועד אחרון להגשה: 11/4/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 102/2011,

למתן הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה  בזה את המעוניינים, להגיש הצעה למתן הסעה מאובטחת ברכב ממוגן ירי.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), החל מיום 15.3.11 עד ליום 23.3.11 והכל בימים א'-ה', בין השעות: 10:00 – 15:00.
 3. ההתקשרות לשנתיים. למכבי שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים.
 4. ניתן להציג שאלות בכתב, עד לא יאוחר מיום 29.3.11 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 5143643- 03.
 5. תשובות לשאלות  תנתנה בכתב עד ליום 4.4.11 והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
 6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 7. המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם בין המזמינה לבין המציע הזוכה למתן הסעה מובטחת ברכב ממוגן ירי.
 8. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. בעל רישיונות ברי תוקף לחברת שמירה מטעם משרד המשפטים.
  ג. בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד הפנים ומשטרת ישראל ל"מפעל ראוי" אשר ברשותו מעל 20 כלי נשק.
  ד. בעל היתר בר-תוקף לאספקת שירותי אבטחה ביו"ש (יהודה ושומרון) מטעם המינהל האזרחי של יו"ש.
  ה. בעל אישור/היתר מיוחד, למיגון נגד ירי  לכלל כלי הרכב הממוגנים מטעם יועץ ראש הממשלה לטרור, או ממוסד/גוף ממשלתי שהוסמך להנפיק היתרים אלה.
  ו. בעל צי כלי רכב ממוגני ירי (4 X 4) הכולל לפחות 8 כלי רכב, ועוד לפחות 8 כלי רכב ממוגני ירי 2 X 4.
  ז. בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדי שרות של המציע בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה (לפחות בנקודות הבאות: ירושלים ויו"ש).
  ח. בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים (2006-2010) האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז במתן הסעה מאובטחת בכלי רכב ממוגני ירי, ולא באמצעות קבלן משנה.
  ט. מספק שירותי הסעה מאובטחת בכלי רכב ממוגני ירי, במועד הגשת ההצעה מטעמו, ולא באמצעות קבלן משנה, ל- 4 גופים לפחות ובכמות שלא תפחת מ- 2 כלי רכב לכל אחד מהם.
  י. בעל היקף הכנסות בשנתיים האחרונות (2009-2010) של לפחות 2 מיליון ₪ לכל שנה.
  יא. מנהל ספרים כדין;
  יב. ברשותו מערכות קשר מסוג "ברק" ו"מירס" המותקנות בכל כלי הרכב ממוגני הירי, ובעלי יכולת ליצור קשר באמצעות מערכת זו עם מוקדי החירום בירושלים וביו"ש.
  יג.    ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  יד.   רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 9. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל  האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 10. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00 – 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', ה-11.4.11, בשעה 12:00.
 11. ניתן לעיין  במסמכי המכרז, באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.