29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) ותחזוקתן

מכרז מספר: 103/2011
מועד פרסום: 29/3/2011
מועד אחרון להגשה: 8/5/2011
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

מכרז מס' 103/2011,

 לאספקת מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) ותחזוקתן 

 
 1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) ותחזוקתן.
 2. מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד, המסוגל לספק למכבי מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) לרבות צורבים רובוטיים, להתקינן באתרי מכבי ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם.
 3. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) וצורבים רובוטיים, בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במסמכי המכרז.
 4. ההתקשרות עם המציע הזוכה לרכש תהיה לשנים 2011-2012. להערכת מכבי, בתקופה זו יירכשו כ-10 מערכות CR וצורבים רובוטים, כמחצית מהכמות בשנת 2011 וכמחצית מהכמות בשנת 2012. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל מיום 29.3.11 ועד ליום 10.4.11 תמורת תשלום של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.  
 6. פניות לברורים תעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני Mahat_s@mac.org.il עד ליום 14.4.11, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיענינה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 2.5.11 על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תשלחנה התשובות.
 7. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 9. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם, אם ירצו בכך. 
 10. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) ותחזוקתן.
 11. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
 12. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
  א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
  ב. מסוגל לספק למכבי מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) וכן לספק שירותי תחזוקה למערכות ה CR בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  ג.  מסוגל לספק למכבי צורבים רובוטיים וכן לספק שירותי תחזוקה ומתכלים עבור הצורבים. מכבי תאפשר הפעלת קבלן משנה, ובלבד שהספק הזוכה יהיה אחראי בעצמו לתקינות המערכות ולשירות לצורבים.
  ד. למערכות ה-CR המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  ה. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  ו.  מנהל ספרים כדין.
  ז. הכנסותיו בשנים 2008-2009 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  2 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
  ח. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת מערכות דיגיטליות גדולות לצילומים (CR) וכל השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי תחזוקה. במידה והמציע מתעתד להיעזר בקבלן משנה לעניין הצורבים הרובוטיים, על קבלן המשנה להיות בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות באספקת צורבים רובוטיים וכל השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי תחזוקה.
  ט. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
  י.  רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
 13. מתחייב למתן אחריות לתקופה של 24 חודשים, לפחות, ממועד מסירת המערכת למכבי.
 14. המציע במכרז יספק, על-פי דרישת מכבי וללא תשלום, את המערכות, הצורבים הדיסקים והדיו המוצעים על-ידו להדגמה ולנסיון, וזאת בתוך 14 יום מדרישת מכבי לספקה לתקופה של חודש ימים.
 15. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 16. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 15, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום א' ה- 8.5.11 בשעה 12:00.
 17. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 18. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.