בקשת הצטרפות להסדר גביית תשלומים במועד חלופי

ידוע לי שסה"כ התשלומים )חיובים וזיכויים( שהצטברו עד למועד הגביה החודשי הקודם יגבו במועד המבוקש המעודכן לאותו חודש, בהתאם לכללי הגבייה של מכבי. בקשה זו מתייחסת לגבייה המבוצעת בהרשאה לחיוב חשבון בנק בלבד. ידוע לי כי הבקשה לגביית תשלומים במועד חלופי תיכנס לתוקפה ב-10 לחודש העוקב לתאריך הגשת הבקשה כמופיע בטופס זה. דוגמה: תאריך הגשת הבקשה שנרשם הוא 08/15, לכן ההסכם יכנס לתוקף ב-09/10 .ביטול ההסדר לגביית תשלומים במועד חלופי יעשה באמצעות חתימה על טופס "בקשה להפסקת הסכם גביה חלופי".

פרטי בעל/ת החשבון
9 ספרות
פרטי המבקש/ת )במקרה של שותף/ה בחשבון(
9 ספרות