16 אוגוסט 2017 כ"ד אב תשע"ז

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

הפוליסה "מכבי סיעודי"

 • לידיעתכם, הפוליסה הוארכה בשנה וחצי נוספות לתקופה 1.7.2017 ועד 31.12.2018.
  בימים הקרובים תשלח למבוטחי "מכבי סיעודי" הודעה בה יפורטו עיקרי הפוליסה והתעריפים העדכניים לתקופת ההארכה, בצירוף חוברת הפוליסה החל מה-1.7.2017.
כל חברי מכבי אשר היו מבוטחים בפוליסה שהסתיימה ביום 30.6.2017 ימשיכו להיות מבוטחים ברצף זכויות, וללא צורך בחיתום גם במהלך תקופת הביטוח המוארכת. מבוטחים אשר ביום 30.6.2017 היו במצב סיעודי ימשיכו לקבל תגמולי סיעוד על פי התנאים הרלוונטיים לגביהם. מבוטח אשר יחלים לפני שמיצה את מלוא זכאותו, יחולו עליו התנאים שחלים במהלך תקופת הביטוח המוארכת ביחס לתקופה שטרם נוצלה.

הרפורמה בביטוח הסיעודי

בשנת 2015 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. כפועל יוצא של החלטה זו, נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2016, הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו- 2015.
הוראות אלו מסדירות את קיומה של פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית אחידה בכל קופות החולים וקובעות כללי זכאות ותגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.
 לאחרונה בוצע תיקון בהוראות אלו והחל מיום 1.7.2017:
 1. חבר מכבי, אשר אינו זכאי עוד לקבל שירותים רפואיים מהקופה (שלא בשל מעבר לקופה אחרת) כגון חיילים בעת גיוסם לשירות צבאי, יוכל להיות מבוטח בביטוח הסיעודי לחברי הקופה, זאת למעט במקרים של איבוד תושבות.
 2. מי שחברותו בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות חולים הופסקה בתקופה החל מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.6.2017 היות ופסק להיות חבר בקופה, למשל עקב שירות צבאי (למעט בשל מעבר לקופת חולים אחרת), יוכל לשוב ולבקש להצטרף לביטוח בלא בחינה של מצב רפואי קודם ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח באותו מועד, וזאת עד ליום 31.10.2017.
  לאחר מועד זה ניתן יהיה לשוב ולהצטרף בכפוף למילוי הצהרת בריאות חדשה.
 3. החברות בביטוח הסיעודי כרוכה בתשלום דמי ביטוח סיעודי חודשיים על פי קבוצת הגיל, לדוגמא דמי הביטוח בגילאים 18-25, עומדים נכון להיום על 6.75 ₪ בחודש.

 

באיזה גיל כדאי להצטרף לביטוח הסיעודי

בכול גיל מומלץ להצטרף. עם זאת, אנחנו ממליצים להצטרף לביטוח הסיעודי כבר בגיל צעיר. כאשר מצטרפים עד גיל 49, בעת התרחשות של מקרה ביטוח יהיה זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח המרביים המוגדרים בפוליסה.

תנאי הפוליסה המלאים

בימים הקרובים תפורסם הפוליסה המלאה בשפות נוספות.
 
הפוליסה הבאה בשפות השונות מעודכנות לתקופת הביטוח הקודמת
מתאריך ה- 1.07.2016 ועד 30.06.2017.

 

תגמולים ודמי ביטוח

סכום תגמולי הביטוח נקבע על פי גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי:
  גיל  ההצטרפות הראשונית
מקום שהות המבוטחעד 49 50 עד 59 60 ומעלה 
שיפוי מוסד סיעודי 80% ועד תקרה של 10,000 ₪ 80% ועד תקרה של 6,500 ₪ 80% ועד תקרה של 4,500 ₪
פיצוי סיעודי בבית 5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪
התגמולים המוצגים בפוליסה נכונים לחודש יולי 2016
דמי הביטוח (הפרמיה):
דמי הביטוח נכונים לאוגוסט 2017 והם צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה. הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות.
                                                              
 גיל
פרמיה חודשית למבוטח
0-17
0
18-25
6.70 ₪
 פה 26-29
7.21 ₪
30-35
24.75 ₪
36-40
32.80 ₪
41-45
35.12 ₪
46-50
72.00 ₪
51-55
83.35 ₪
56-60
94.25 ₪
61-65
111.76 ₪
66-70
140.61 ₪
71-75
165.28 ₪
76-80
179.52 ₪
81 ומעלה
188.99 ₪
 

הצטרפות לביטוח הסיעודי

אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
ההצטרפות הינה בכפוף למילוי הצהרת בריאות.
ניתן להצטרף למכבי סיעודי בדרכים הבאות:

 

 שמירת זכויות בביטוח הסיעודי בעת מעבר קופה

מיום 16.9.2016, חבר בביטוח הסיעודי של קופת חולים המבקש לעבור למכבי שירותי בריאות, יוכל לעבור תוך שמירה על רצף זכויותיו בביטוח הסיעודי.

מידע נוסף

ניתן לקבל בכל אחד מהאמצעים הבאים:
 • אתר האינטרנט של כלל ביטוח שכתובתו www.clal.co.il
 • מוקד השירות "מכבי סיעודי"- מוקד ייעודי לחברי מכבי בכלל ביטוח:
  בטלפון: 1-700-505-520 , חיוג מקוצר: 8494 * או בפקס 077-6383171:  
   
ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.