22 אוקטובר 2020 ד' חשון תשפ"א

אודות התוכנית

מכבי הוא ארגון שירותי הבריאות הראשון שחולל שינוי מהפכני בזכויותיו של המתמחה ברפואת משפחה, דבר המתבטא בחוזה העסקה מעודכן ומשופר לטובתו ולרווחתו של המתמחה.
מאמונתנו בשקיפות אנו רואים לנכון לשתף את המועמד בעקרונות תנאי ההעסקה, וזאת בשלב כה מוקדם בתהליך.
להלן תמצית מתנאי ההעסקה במכבי לרופא המתמחה אצלנו ברפואת משפחה:
  • עם סיום תהליך המיון וקבלתו של המועמד להתמחות, יחתום המתמחה על הסכם העסקה מול מכבי, ובו יפורטו כל זכויותיו וחובותיו במהלך תקופת ההתקשרות.
  • עם סיום ההתמחות מתחייב המתמחה להמשיך ולעבוד במכבי כרופא משפחה לתקופה נוספת שמשכה כתקופת ההתמחות שנקראת גם "תקופת ההשבה".
  • השכר במכבי מורכב משכר בסיס ותשלומים נוספים.
    שכר הבסיס מתעדכן עם התקדמות המתמחה בתוכנית ההתמחות ובתנאי שעבר בהצלחה שלבים מסוימים כדוגמת: הצלחה בבחינת שלב א', הצלחה בבחינת שלב ב', קבלת תעודת מומחה.
  • על שכר הבסיס במלואו מופרשים כספים לתנאים סוציאליים וקרן השתלמות לזכותו ולרווחתו של הרופא.
  • המתמחה מחויב לעבוד 40 שעות עבודה שבועיות מהן 4 שעות השתלמות. יש לציין כי לימודי ההמשך מהווים חלק משעות ההשתלמות כך שבפועל על המתמחה לעבוד 32-36 שעות עבודה שבועיות.
  • את ההתמחות מבצע המתמחה במרפאות ומתקני מכבי/ בי"ח / מרפאות / מכונים במרחק שלא עולה על מרחק של 50 ק"מ ממקום מגוריו של המתמחה.
 
הנוסח המלא של החוזה הוא המחייב, על המתמחה לעיין בתנאי החוזה עם קבלתו.
 

  •   כחלק מרצון מכבי לשוויוניות בטיפול, ושיפור איכות רפואת המשפחה באזורי הפריפריה במדינת ישראל החליטה מכבי לתמרץ מתמחים אשר יבחרו להתמחות בפריפריה (דרומית לקו אשדוד גן יבנה וצפונית מזרחית לחיפה והקריות) – מתמחים אלו יהיו זכאים לתוספת פריפריה.