מועד תחילת חברות/ תחילת הביטוח

חברות של חבר במכבי תחל ממועד רישומו בקופה. במקרה של מעבר מקופת חולים אחרת, החברות תחל על פי המועדים שנקבעו בחוק.