מנהל רפואי

מי שממונה כמנהל החטיבה הרפואית, וכל רופא שממונה למילוי תפקידים שהם בסמכותו של מנהל החטיבה הרפואית, או שהוסמך למלא תפקידים אלו.