חבר/ מבוטח

מי שנחשב חבר או מבוטח על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכן מי שרשום בקופה כחבר או כמבוטח שלא על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי