08 אוגוסט 2022 י"א אב תשפ"ב

משתדרגים לביטוח הסיעודי לחברי מכבי

מכבי סיעודי – הביטוח הסיעודי המשתלם ביותר מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ

להצטרפות באתר הפניקס
תהליכי שירות חדשניים

תהליכי שירות חדשניים

בין היתר - מנהל אישי שילווה אתכם בעת הגשת תביעה ויהיה איתכם בקשר ישיר בטלפון ובמייל
מעטפת תמיכה כוללת למבוטח הסיעודי

מעטפת תמיכה כוללת למבוטח הסיעודי

נציגי הפניקס יספקו לכם הכוונה והנגשה למיצוי זכויותיכם אל מול גופים אחרים
שקיפות מידע לכל תובע

שקיפות מידע

הפניקס תיצור עמכם קשר לגבי כל עדכון בעניין הביטוח שלכם, ותוכלו לבצע מעקב עצמאי אחר התקדמות הטיפול באתר הפניקס
שירותים דיגיטליים מתקדמים 24/7

שירותים דיגיטליים מתקדמים 24/7

הצטרפות והגשת תביעה בקלות מהמחשב ומהפלאפון 
  • בעלי פוליסת ביטוח קיימת ב'מכבי סיעודי' הועברו באופן אוטומטי לפניקס, למעט מי שקרה לו מקרה הביטוח או החל בהליך הגשת התביעה עד 31.12.2018. במקרים אלה ימשיך הבירור מול חברת "כלל".
    הבהרה - מיהו "מבוטח זכאי?">
 

אודות הפוליסה - מכבי סיעודי

למה חשוב להיות מבוטח בביטוח סיעודי

במצב בו הופך אדם לסיעודי, נופלת לפתע מעמסה כספית גדולה, שאינה מכוסה מתוקף חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, עליו או על בני המשפחה. כדי להימנע ממצב זה כדאי להצטרף מוקדם ככול האפשר לביטוח סיעודי, ואז אם חלילה מגיע מבוטח למצב סיעודי, חלק גדול מעלויות העזרה הסיעודית יכוסה על ידי חברת הביטוח.

למה חשוב להצטרף לביטוח סיעודי בגיל צעיר

אירועים שעלולים להפוך אדם לסיעודי אינם בהכרח תלויים בגילו. מעבר לכך, גיל ההצטרפות לתוכנית הביטוח קובע את גובה התגמולים בעת התרחשות מקרה ביטוח - ככל שמצטרפים בגיל צעיר יותר, מקבלים יותר.

כיוון שההצטרפות כרוכה בבחינת המצב הבריאותי ובמילוי הצהרת בריאות, אזי ככל שמתבגרים עולה הסיכון שהמצב הבריאותי ישתנה באופן שלא יאפשר קבלה לביטוח הסיעודי.

רק כדי לישון בשלווה כדאי להצטרף לביטוח הסיעודי.

מהות הכיסוי

שיפוי חודשי בגין הוצאות שהותו של מבוטח במוסד סיעודי, או פיצוי חודשי קבוע למבוטח השוהה בבית עקב אירוע שהפכו לסיעודי, כמפורט בטבלת סכום תגמולי הביטוח המופיעה מטה.

תקופת המתנה - בת 60 ימים מיום קרות מקרה הביטוח ועד לקבלת התגמול.

חריגים לכיסוי במסגרת הפוליסה - כמוגדר בסעיף 15 לפוליסה המלאה.

אפשר לצפות בתאריך ההצטרפות שלכם לביטוח "מכבי סיעודי" באתר מכבי Online. הנחיות לצפייה בתאריך ההצטרפות לביטוח הסיעודי >

הגדרת מקרה ביטוח:

מצב בריאות ותפקוד ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או לקוי בריאותי של מבוטח, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי של לפחות 3 מתוך 6 פעולות היומיום המפורטות בהגדרת מקרה ביטוח בפוליסה המלאה.

לחילופין, מצב בו הוגדר המבוטח כ"תשוש נפש", כמוגדר בהגדרת מקרה ביטוח בפוליסה המלאה, על ידי רופא מומחה בתחום.

תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד לתקרה של 60 חודשים.


סכום תגמולי הביטוח החודשיים

סכום תגמולי הביטוח החודשיים לו זכאי מבוטח, יחושב לפי גילו במועד ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, אשר ממנו מבוטח ברצף, ולפי מקום שהייתו בתקופה בה משולם לו תגמול הביטוח החודשי, כמפורט בטבלה:

גיל ההצטרפות הראשונית

מבוטח ששוהה במוסד סיעודי

מבוטח ששוהה בבית

עד גיל 49

80% מהסכום ששולם בפועל למוסד בו שוהה המטופל ועד תקרה של 10,000 ₪

5,500 ₪

גיל 50 עד 59

80% מהסכום ששולם בפועל למוסד בו שוהה המטופל ועד תקרה של 6,500 ₪

4,500 ₪

גיל 60 ומעלה

80% מהסכום ששולם בפועל למוסד בו שוהה המטופל ועד תקרה של 4,500 ₪

3,500 ₪

התגמולים המוצגים נכונים לחודש יולי 2016 והם צמודים למדד המחירים לצרכן.

דמי הביטוח (הפרמיה)

דמי הביטוח משתנים בהתאם לקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח ולמדד המחירים לצרכן. לטבלת דמי הביטוח>>

הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות. 
החל מגיל 18 תחל הגבייה בגין דמי הביטוח. הודעה בדבר תחילת הגבייה, מאמצעי התשלום הקיים במכבי, תישלח להורי החבר שלושה חודשים לפני כן.

בתיאום עם רשות ההון נקבעה תכנית מדורגת להעלאת דמי הביטוח כך שתעריפי הפרמיה החודשית שמשלם כל מבוטח, מתעדכנים מידי שנה בחודש ינואר (החל משנת 2017).
עדכון מבוצע אחת לשנה בכל קופות החולים ללא יוצא מן הכלל.

מתווה דמי ביטוח לשנים הבאות >

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו. 

 

המשכיות הביטוח:

הסכמים לביטוחים קבוצתיים מוגבלים בזמן ומתחדשים מידי תקופה. נושא זה נקבע ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובהתאם פועלות כך כל קופות החולים.
תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה  הקבוצתית "מכבי סיעודי" באמצעות הפניקס הינה ל- 5 שנים, עד ליום 31.12.2023.
למכבי כבעלת הפוליסה, עומדת הזכות להאריך את תקופת הביטוח ל – 3 שנים נוספות בתום תקופת הביטוח, בהתאמות הנדרשות ובתיאום עם המבטחת (הפניקס).
לאחר סיום ההתקשרות הנ"ל, במידה ולא יהיו שינויים רגולטוריים והדבר יתאפשר -תפעל מכבי להמשך הביטוח הסיעודי הקבוצתי לתקופות נוספות באמצעות חברת ביטוח, והכול בכפוף לאישור הממונה על הביטוח ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מוקד השירות בהפניקס

טלפון: 1-801-22-7788 או מקוצר 3507*
פקס: 03-7337757
דוא"ל: SM@FNX.CO.IL


ככל שיש סתירה בין המידע המופיע לעיל ובין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.
לחוברת הפוליסה >>

 

 

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר