18 מרץ 2018 ב' ניסן תשע"ח

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

 •  שימו לב ! מי שחברותו בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות חולים הופסקה החל מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.6.2017 היות ופסק להיות חבר בקופה, (למעט מעבר לקופת חולים אחרת), יוכל לשוב ולבקש להצטרף לביטוח בלא בחינה של מצב רפואי קודם ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח באותו מועד, וזאת עד ליום 31.10.2017.
  לאחר מועד זה ניתן יהיה לשוב ולהצטרף בכפוף למילוי הצהרת בריאות חדשה.
 • שימו לב! תקופת הזמן המאפשרת לחיילים להצטרף לביטוח הסיעודי ללא בדיקה רפואית מקדימה הוארכה בחודש נוסף - עד 30.11.2017.
  לאחר מועד זה ניתן יהיה לשוב ולהצטרף בכפוף למילוי הצהרת בריאות חדשה.
 • בהמשך למהלך שמכבי שירותי בריאות היתה שותפה לו, ביצעה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תיקון חקיקה המאפשר לחיילים (בחובה ובקבע) לשוב ולהצטרף לביטוח הסיעודי ללא בחינה של המצב הרפואי. הודעות על כך נשלחו ביולי 2017 לחיילים אשר היו מבוטחים בביטוח הסיעודי והוצאו ממנו עקב החקיקה הקודמת.
  על המעוניינים להצטרף לפנות למוקד מכבי סיעודי בכלל ביטוח, טלפון 1-700-505-520

 

תגמולים ודמי ביטוח

סכום תגמולי הביטוח נקבע על פי גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי:

  גיל  ההצטרפות הראשונית
מקום שהות המבוטחעד 49 50 עד 59 60 ומעלה 
שיפוי מוסד סיעודי 80% ועד תקרה של 10,000 ₪ 80% ועד תקרה של 6,500 ₪ 80% ועד תקרה של 4,500 ₪
פיצוי סיעודי בבית 5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪

התגמולים המוצגים בפוליסה נכונים לחודש יולי 2016 והם צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה.

להורדת ערכת המסמכים להגשת תביעה למכבי סיעודי >>

להגשת תביעה באופן מקוון באמצעות אתר כלל ביטוח > >

 

תקופת תשלום

 • תקופת התשלום תתחיל בתום תקופת המתנה בת 60 יום ותשולם כל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי. תקופת התשלום המרבית הינה 60 חודשים.
 • תקופת המתנה - תקופה המתחילה במועד שבו אירע מקרה הביטוח ומסתיימת 60 ימים לאחר מכן, ובתנאי שבמהלך כל התקופה מתקיים לגבי המבוטח מקרה ביטוח. לא תימנה יותר מתקופת המתנה אחת אלא אם כן חלפו יותר מ-12 חודשים מהמועד שבו פסק מלהתקיים לגביו מקרה ביטוח.
 • שחרור מתשלום פרמיה/ דמי ביטוח - במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי סיעוד, יהא המבוטח משוחרר מתשלום דמי ביטוח. יודגש כי גם בתקופת ההמתנה יהא המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח.

 

הרפורמה בביטוח הסיעודי

בשנת 2015 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. כפועל יוצא של החלטה זו, נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2016, הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו- 2015הוראות אלו מסדירות את קיומה של פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית אחידה בכל קופות החולים וקובעות כללי זכאות ותגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.

לאחרונה בוצע תיקון בהוראות אלו והחל מיום 1.7.2017:

 1. חבר מכבי, אשר אינו זכאי עוד לקבל שירותים רפואיים מהקופה (שלא בשל מעבר לקופה אחרת) כגון חיילים בעת גיוסם לשירות צבאי, יוכל להיות מבוטח בביטוח הסיעודי לחברי הקופה, זאת למעט במקרים של איבוד תושבות, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.
 2. מי שחברותו בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות חולים הופסקה בתקופה החל מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.6.2017 היות ופסק להיות חבר בקופה, למשל עקב שירות צבאי (למעט בשל מעבר לקופת חולים אחרת), יוכל לשוב ולבקש להצטרף לביטוח בלא בחינה של מצב רפואי קודם ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח באותו מועד, וזאת עד ליום 31.10.2017.
  לאחר מועד זה ניתן יהיה לשוב ולהצטרף בכפוף למילוי הצהרת בריאות חדשה.
 3. החברות בביטוח הסיעודי כרוכה בתשלום דמי ביטוח סיעודי חודשיים על פי קבוצת הגיל, לדוגמא דמי הביטוח בגילאים 18-25, עומדים נכון למועד השינוי על 6.75 ₪ בחודש.

 

חריגים לכיסוי

פוליסה זו אינה כוללת כיסוי במקרים אלו:

 1. מקרה ביטוח שארע עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות
  פעילה בפעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, פעולות איבה;
 2. מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי;
 3. מקרה ביטוח שארע עקב שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים
  נעשה על פי הוראת רופא, שלא לצורך גמילה;
 4. מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על עסקי
  ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח))הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד- 2004 ;לעניין
  פסקה זאת מבוטח זכאי ייחשב כמבוטח בחוזה שהוחלף אצל אותו מבטח או מבטח אחר
  כמפורט בתקנה 6 (א) (2) לתקנות האמורות; לענין זה:
  •   "מצב רפואי קודם" משמעו- מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח"- בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
  • תוקף הסייג בשל מצב רפואי קודם - סייג זה, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא פחות מ- 65שנים, יהיה תקף לתקופה של שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח. לגבי מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא 65 שנים או יותר, הסייג יהיה תקף לתקופה של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.
  • תוקף הסייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים - על אף האמור לעיל, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט לגבי מבוטח מסוים, הנובע מחיתום רפואי שבוצע למבוטח, יהיה תקף לתקופה שצוינה ברשימת הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.
  • אי תחולת הסייג - סייג זה לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, המבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
 5. מקרה ביטוח שארע לראשונה לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח בכפוף לאמור בסעיפים 18.1.1 ו- 18.1.2.
 6. מקרה ביטוח שארע לראשונה ב-36 החודשים הראשונים לחייו של מבוטח;
 7. מקרה ביטוח שארע עקב תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
  התשל"ה-1975 או תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 שהוכרה בידי המוסד לביטוח לאומי.


למידע נוסף

מוקד השירות "מכבי סיעודי"- מוקד ייעודי לחברי מכבי בכלל ביטוח:
בטלפון: 1-700-505-520, חיוג מקוצר: 8494 * או בפקס 077-6383171: 

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

מכבי סיעודי – פוליסת הביטוח שמעניקה לכם שקט נפשי

 

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר