16 נובמבר 2018 ח' כסלו תשע"ט

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

תגמולים ודמי ביטוח

סכום תגמולי הביטוח נקבע על פי גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי:

  גיל  ההצטרפות הראשונית
מקום שהות המבוטחעד 49 50 עד 59 60 ומעלה 
שיפוי מוסד סיעודי 80% ועד תקרה של 10,000 ₪ 80% ועד תקרה של 6,500 ₪ 80% ועד תקרה של 4,500 ₪
פיצוי סיעודי בבית 5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪

התגמולים המוצגים בפוליסה נכונים לחודש יולי 2016 והם צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה.

להורדת ערכת המסמכים להגשת תביעה למכבי סיעודי >>

להגשת תביעה באופן מקוון באמצעות אתר כלל ביטוח > >

 

תקופת תשלום

 • תקופת התשלום תתחיל בתום תקופת המתנה בת 60 יום ותשולם כל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי. תקופת התשלום המרבית הינה 60 חודשים.
 • תקופת המתנה - תקופה המתחילה במועד שבו אירע מקרה הביטוח ומסתיימת 60 ימים לאחר מכן, ובתנאי שבמהלך כל התקופה מתקיים לגבי המבוטח מקרה ביטוח. לא תימנה יותר מתקופת המתנה אחת אלא אם כן חלפו יותר מ-12 חודשים מהמועד שבו פסק מלהתקיים לגביו מקרה ביטוח.
 • שחרור מתשלום פרמיה/ דמי ביטוח - במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי סיעוד, יהא המבוטח משוחרר מתשלום דמי ביטוח. יודגש כי גם בתקופת ההמתנה יהא המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח.

 

הרפורמה בביטוח הסיעודי

בשנת 2015 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. כפועל יוצא של החלטה זו, נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2016, הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו- 2015 הוראות אלו מסדירות את קיומה של פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית אחידה בכל קופות החולים וקובעות כללי זכאות ותגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל המבוטח.

מידע לחיילים

מתגייסים החל מ 1.7.2017 :
חבר מכבי אשר מבוטח בביטוח הסיעודי ומתגייס לשירות צבאי- נמשכת חברותו בביטוח הסיעודי גם במהלך השירות.
חיילים בחובה או בקבע אשר לא היו מבוטחים בביטוח הסיעודי יכולים להיות מבוטחים בביטוח הסיעודי לחברי הקופה, בכפוף לתנאי ההצטרפות בפוליסה.
החברות בביטוח הסיעודי כרוכה בתשלום דמי ביטוח סיעודי חודשיים על פי קבוצת הגיל, לדוגמא דמי הביטוח בגילאים 18-25, עומדים על כ 7 ₪ בחודש. לתעריפי דמי הביטוח > 
 

חברים מגיל 55 ומעלה אשר היו מבוטחים בביטוחי סיעוד קבוצתיים

החל מיום 31.12.2017 מגיעים לסיומם הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בחברות הביטוח.
מי זכאי להצטרף ל"מכבי סיעודי" ללא הצהרת בריאות ובחינת מצבו הרפואי הקודם?
חבר מכבי בן 55 ומעלה העומד בתנאים הבאים:

 • היה מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי אשר הסתיים החל מה - 31.8.2017.
 • הגיע לגיל 55 ומעלה ביום 14 לפברואר 2018 או במועד סיום הפוליסה הקבוצתית, המאוחר מבניהם.
 • לא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף.
 • לא מימש את מלוא זכויותיו לפי פוליסת הסיעוד הקבוצתית בה היה מבוטח.


למידע נוסף והצטרפות יש לפנות לכלל חברה לביטוח לא יאוחר מיום 31.07.2018 או עד 120 ימים מיום סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי, המאוחר מביניהם.
מוקד מכבי סיעודי בכלל ביטוח: 1-700-505-520.

 • לתשומת לבכם, על מנת לייעל את התהליך מומלץ להכין מראש את מכתב אישור הזכאות שנשלח אליכם מחברת הביטוח שבה הייתם מבוטחים.

 
 

חריגים לכיסוי

פוליסה זו אינה כוללת כיסוי במקרים אלו:

 1. מקרה ביטוח שארע עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות
  פעילה בפעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, פעולות איבה;
 2. מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי;
 3. מקרה ביטוח שארע עקב שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים
  נעשה על פי הוראת רופא, שלא לצורך גמילה;
 4. מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על עסקי
  ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח))הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד- 2004 ;לעניין
  פסקה זאת מבוטח זכאי ייחשב כמבוטח בחוזה שהוחלף אצל אותו מבטח או מבטח אחר
  כמפורט בתקנה 6 (א) (2) לתקנות האמורות; לענין זה:
  •   "מצב רפואי קודם" משמעו- מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח"- בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.
  • תוקף הסייג בשל מצב רפואי קודם - סייג זה, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא פחות מ- 65שנים, יהיה תקף לתקופה של שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח. לגבי מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא 65 שנים או יותר, הסייג יהיה תקף לתקופה של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.
  • תוקף הסייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים - על אף האמור לעיל, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט לגבי מבוטח מסוים, הנובע מחיתום רפואי שבוצע למבוטח, יהיה תקף לתקופה שצוינה ברשימת הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.
  • אי תחולת הסייג - סייג זה לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, המבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
 5. מקרה ביטוח שארע לראשונה לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח בכפוף לאמור בסעיפים 18.1.1 ו- 18.1.2.
 6. מקרה ביטוח שארע לראשונה ב-36 החודשים הראשונים לחייו של מבוטח;
 7. מקרה ביטוח שארע עקב תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
  התשל"ה-1975 או תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 שהוכרה בידי המוסד לביטוח לאומי.


למידע נוסף

מוקד השירות "מכבי סיעודי"- מוקד ייעודי לחברי מכבי בכלל ביטוח, לבירורים, ביטולים, הצטרפות ועוד, בטלפון: 1-700-505-520, חיוג מקוצר: 8494 * או בפקס 077-6383171.                       דוא"ל: maccabisiudi@clal-ins.co.il

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

מכבי סיעודי – פוליסת הביטוח שמעניקה לכם שקט נפשי

 

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר