מכבי סיעודי

אודות הפוליסה - מכבי סיעודי

למה חשוב להיות מבוטח בביטוח סיעודי

במצב בו הופך אדם לסיעודי, נופלת לפתע מעמסה כספית גדולה, שאינה מכוסה מתוקף חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, עליו או על בני המשפחה. כדי להימנע ממצב זה כדאי להצטרף מוקדם ככל האפשר לביטוח סיעודי, ואז אם חלילה מגיע מבוטח למצב סיעודי, חלק גדול מעלויות העזרה הסיעודית יכוסה על ידי חברת הביטוח.

למה חשוב להצטרף לביטוח סיעודי בגיל צעיר

אירועים שעלולים להפוך אדם לסיעודי אינם בהכרח תלויים בגילו. מעבר לכך, גיל ההצטרפות לתוכנית הביטוח קובע את גובה התגמולים בעת התרחשות מקרה ביטוח - ככל שמצטרפים בגיל צעיר יותר, מקבלים יותר.

 

כיוון שההצטרפות כרוכה בבחינת המצב הבריאותי ובמילוי הצהרת בריאות, אזי ככל שמתבגרים עולה הסיכון שהמצב הבריאותי ישתנה באופן שלא יאפשר קבלה לביטוח הסיעודי.

 

רק כדי לישון בשלווה כדאי להצטרף לביטוח הסיעודי.

מהות הכיסוי

שיפוי חודשי בגין הוצאות שהותו של מבוטח במוסד סיעודי, או פיצוי חודשי קבוע למבוטח השוהה בבית עקב אירוע שהפכו לסיעודי, כמפורט בטבלת סכום תגמולי הביטוח המופיעה מטה.

 

תקופת המתנה - בת 60 ימים מיום קרות מקרה הביטוח ועד לקבלת התגמול.

 

חריגים לכיסוי במסגרת הפוליסה - כמוגדר בסעיף 15 לפוליסה המלאה.

 

אפשר לצפות בתאריך ההצטרפות שלכם לביטוח "מכבי סיעודי" באתר מכבי Online. הנחיות לצפייה בתאריך ההצטרפות לביטוח הסיעודי >

הגדרת מקרה ביטוח:

מצב בריאות ותפקוד ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או לקוי בריאותי של מבוטח, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי של לפחות 3 מתוך 6 פעולות היומיום המפורטות בהגדרת מקרה ביטוח בפוליסה המלאה.

 

לחילופין, מצב בו הוגדר המבוטח כ"תשוש נפש", כמוגדר בהגדרת מקרה ביטוח בפוליסה המלאה, על ידי רופא מומחה בתחום.

 

תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד לתקרה של 60 חודשים.

סכום תגמולי הביטוח החודשיים

סכום תגמולי הביטוח החודשיים לו זכאי מבוטח, יחושב לפי גילו במועד ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, אשר ממנו מבוטח ברצף, ולפי מקום שהייתו בתקופה בה משולם לו תגמול הביטוח החודשי, כמפורט בטבלה:

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

תקרת תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

עד גיל 49

10,000 ₪

5000 ₪

גיל 50 עד 59

6,500 ₪

4,100 ₪

גיל 60 ומעלה

4,500 ₪

3,200 ₪

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

עד גיל 49

תקרת תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

10,000 ₪

תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

5000 ₪

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

גיל 50 עד 59

תקרת תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

6,500 ₪

תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

4,100 ₪

גיל הצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים

גיל 60 ומעלה

תקרת תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

4,500 ₪

תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

3,200 ₪

תגמולי הביטוח צמודים למדד חודש נובמבר 2023 שפורסם ביום 15 בדצמבר 2023.

דמי הביטוח (הפרמיה)

דמי הביטוח משתנים בהתאם לקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח ולמדד המחירים לצרכן. לטבלת דמי הביטוח>>

 

הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות. 
החל מגיל 18 תחל הגבייה בגין דמי הביטוח. הודעה בדבר תחילת הגבייה, מאמצעי התשלום הקיים במכבי, תישלח להורי החבר שלושה חודשים לפני כן.

 

בתיאום עם רשות ההון נקבעה תכנית מדורגת להעלאת דמי הביטוח כך שתעריפי הפרמיה החודשית שמשלם כל מבוטח, מתעדכנים מידי שנה בחודש ינואר (החל משנת 2017).
עדכון מבוצע אחת לשנה בכל קופות החולים ללא יוצא מן הכלל.

 

מתווה דמי ביטוח לשנים הבאות >

 

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו. 

מוקד השירות במנורה

טלפון: 03-7107030
פקס: 072-2722677
מייל: Maccabi-shirut@menoramivt.co.il

 

ככל שיש סתירה בין המידע המופיע לעיל ובין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.
לחוברת הפוליסה >>

רוצים להצטרף?

יש לכם שאלה?

התקשרו למוקד מכבי סיעודי בטלפון: 03-7107030

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר