HER2 (בדם)

HER2, HER-2-Neu (קוד בדיקה: 33950)

עדכון אחרון 09.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אפיון ביולוגי של גידולי שד פולשניים טרם בחירת שיטת טיפול.

סקירה

HER-2 הוא חלבון מסוג קולטן. במצב תקין קיים חלבון זה בכמויות קטנות על פני השטח של תאים ברקמת השד, השחלה והעור ומבקר את תהליך החלוקה של תאים ברקמות אלו.

פעילות יתר של HER-2 גורמת לחלוקה מוגברת של תאים. החלבון שולט על ההתפשטות של תאי הגידול בשד. בכ-20% מגידולי השד החודרניים מזוהה כמות גדולה מהרגיל של חלבון זה.

גידולים אשר זוהתה בהם כמות גדולה מהרגיל של החלבון נקראים HER2-positive.

קביעת רמות ה- HER-2 בגידול היא חלק מתהליך הבירור הראשוני שעוברת מטופלת שאובחן אצלה גידול חודרני בשד. הבדיקה מבוצעת הן כאשר מתגלה גידול חדש והן כאשר מדובר על מחלה שחזרה לאחר טיפול.

כיום יש קבוצה של תרופות המכוונות באופן ספציפי לבלום את פעולת HER-2, על מנת לעצור את ההתרבות וההתפשטות של תאי הגידול הסרטני. התרופה מקבוצה זו הנמצאת כיום בשימוש הרב ביותר היא הרצפטין (Herceptin).

הרצפטין פועלת בצורה הטובה ביותר על תאי סרטן בעלי רמות גבוהות של חלבון HER-2) HER-2-positive) ואינה יעילה לטיפול בגידולים שאין בהם רמה גבוהה של חלבון זה (HER-2- negative).

לפיכך, זיהוי רמות החלבון עוזר לקבוע האם המטופלת הלוקה בסרטן שד חודרני היא מועמדת אפשרית לטיפול משלים בהרצפטין (Herceptin).

בדיקת HER-2 נעשית באחת משתי השיטות המוכרות לשם כך. האחת היא בדיקת רמת החלבון על פני תאי הגידול (אימונוהיסטוכימית) והשנייה היא בדיקת מספר העותקים של הגן המייצר את החלבון בתאי הגידול (FISH).

מקובל לבדוק קודם את רמת החלבון על פני תאי הגידול בשיטה האימונוהיסטוכימית. אם מתקבלת תוצאת ביניים שאינה חד משמעית מבוצעת גם בדיקת FISH.

אודות הבדיקה

הבדיקה מבוצעת על דגימה שמקורה בתאי הגידול בשד, המוצאת בזמן ניתוח.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות בדיקה

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

התוצאה בשיטה אימונוהיסטוכימית (בדיקת רמת החלבון על פני תאי הגידול) מקבלת סימון על מדרג הנע מ- 0 עד +3:

0 או 1+ תשובה שלילית (HER2 negative). לא התגלה עודף של החלבון בתאי הגידול.

2+ תשובת ביניים. במקרה זה תוזמן בדיקת FISH (בדיקת מספר העותקים של הגן).

3+ תשובה חיובית HER2 Positive)). זוהה עודף של החלבון בתאי הגידול.