24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

ארכיון מכרזים

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2012, למתן שירותי ניקיון ואחזקה מחוז המרכז

מכרז מספר: 127/2012
מועד פרסום: 15/10/2012
מועד אחרון להגשה: 25/11/12
 
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית


פירוט:

 

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2012,

למתן שירותי ניקיון ואחזקה מחוז המרכז

 1. מכבי שירותי בריאות מחוז המרכז מעוניינת להתקשר עם שלושה זוכים המסוגלים לספק למכבי שירותי ניקיון ואחזקה במחוז המרכז הכל על פי התנאים המפורטים במכרז זה על נספחיו.
 2. כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (שלא יוחזר), בהמחאה בנקאית לפקודת "מכבי שרותי בריאות", את מסמכי המכרז במשרדי מכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14 (טל': 03-5143643) אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי, החל מיום 16.10.12 עד יום 25.10.12, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00.
 3. כנס ספקים למציעים יתקיים ביום ד', ה- 31.10.12 בשעה 14:00 במכבי שירותי בריאות, הנהלת מחוז המרכז רח' מנחם בגין 11 מגדלי רוגובין רמת גן, קומה 19 בחדר דיונים גדול.
  כנס ספקים הוא חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על הסף.
 4. ניתן להציג למכבי שאלות שתשלחנה בכתב אך ורק לפני המפגש, ולא יאוחר מיום 5.11.12, באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il (על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון 03-5143643), או על ידי שליח לכתובת: "מכבי שירותי בריאות, רחוב המרד 27, ת"א, קומה 14, לידי הגב' שרה מחט".
 5. במחוז המרכז 6 אשכולות. למען הסר ספק יובהר, כי לא יזכה זוכה אחד ביותר מ-3 אשכולות.
 6. מתוך האשכולות דלעיל, קיים אשכול אחד שהינו נפרד ובו נכללים מרפאות מכבידנט בע"מ, ממוקמות מחוץ למתקני מכבי, והזוכה למתן השרות באשכול זה יחתום על הסכם ההתקשרות בנפרד מול מכבידנט.
 7. בנוסף, בגין 5 האשכולות בהם קיימות מרפאות מכבידנט בתוך מתקני מכבי (או חלק מהם), ייחתם הסכם ההתקשרות בנפרד בין הזוכה שזכה באותו/ם אשכול/ות לבין מכבידנט לגבי מרפאות מכבידנט הנ"ל.
 8. ההתקשרות לשנתיים עם אופציה, למכבי בלבד, להאריך את הסכם ההתקשרות מדי שנה, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת - (1) בתנאים זהים; או (2) בתנאים מיטיבים בתיאום עם הזוכה/ים במכרז.
 9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:

  א.יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל;
  ב.המציע או בעלי השליטה בו הינם בעלי ניסיון מוכח של 5 שנים, ב-5 השנים האחרונות (2011-2007), במתן שירותי ניקיון במוסד בריאות – בית חולים או קופת חולים.
  ג.מנהל ספרים כדין;
  ד.הכנסות המציע מעבודות נשוא המכרז, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים של המציע בכל אחת מהשנים 2009-2011, הינן בהיקף כספי של 4 מיליון ₪ לפחות בכל שנה.
  ה.מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
  ו.רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה .
  ז.המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה.
  ח.המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת שתי פעמים לפחות בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
  ט.מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ- 30.713 ₪, לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד התמ"ת .
  י.מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, כאשר לפחות 40% מתוכם הינם בעלי וותק של שנתיים לפחות אצלו.
  יא.רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, ובידיו קבלה המעידה על כך.
  יב.השתתף בכנס ספקים.
  טו.הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.
  טז.למגיש ההצעה משרד ניהול לצרכי ניקיון.

  עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 10. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
 11. ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות ברחוב המרד 27 תל אביב, קומה 14 לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 25.11.12, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 12. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.