18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 133/2014
לאספקת  מדפסות בר קוד, קוראים, מתכלים ושירותי תחזוקה

מכרז מספר: 133/14
מועד פרסום: 16/12/2014
מועד אחרון להגשה: 3/2/2015
 

מכרז פומבי רגיל מספר 133/2014
לאספקת  מדפסות בר קוד, קוראים, מתכלים ושירותי תחזוקה

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מדפסות בר קוד, קוראי בר קוד, רדידים למדפסות, מדבקות ושירותי תחזוקה למדפסות ולקוראי בר קוד. כלל הציוד והמתכלים משמשים לצורך הדפסת מדבקות ברקוד על כלי דיגום שונים של דגימות ביולוגיות.
 
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.12.14 ועד ליום 28.12.14 בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר),  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו  בשנים 2012-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן מיליון ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור יצרני הדגמים המוצעים כי הוא מוסמך ומורשה למכור ולתת שרותי תמיכה בארץ מטעם היצרן.
  • מסוגל לספק למכבי את הציוד והשירות בעצמו.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל לפחות בשנתיים האחרונות, באספקת הציוד וכל סוגי המתכלים והשירות למעבדות בארגוני בריאות דומים (קופות חולים / בתי חולים) בפריסה ארצית.
  • סיפק בשנים 2012-2013 שירות בפריסה ארצית ללפחות 500 מדפסות ברקוד מתוצרת ZEBRA.
  • סיפק במהלך 2012-2013, בכל שנה,  לפחות 15 מיליון מדבקות המיועדות לשימוש במעבדות דיאגנוסטיות ולפחות 5000 רדידים המיועדים למדפסות מתוצרת ZEBRA, וזאת בארגוני בריאות דומים (קופות חולים / בתי חולים).
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 30,000 ₪.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך ; השתתף בכנס ספקים, שיתקיים ביום 1.1.15 בתל אביב, וההשתתפות  בו הינה חובה למציעים.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 3.2.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.