17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 140/2014
לאספקת הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription והסכם SELECT לשימוש ורכישת מוצרי מיקרוסופט

מכרז מספר: 140/14
מועד פרסום: 26/12/2014
מועד אחרון להגשה: 29/12/2014
 

מכרז פומבי רגיל מספר 140/2014
לאספקת הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription והסכם SELECT לשימוש ורכישת מוצרי מיקרוסופט

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק, לאספקת הסכם אירגוני Enterprise Agreement Subscription והסכם SELECT לשימוש ורכישת מוצרי חברת מיקרוסופט – על פי התנאים המפורטים במכרז ונספחיו. ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים בכל פעם.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", אצל גב' ענת מנדל, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, ביום ראשון 28.12.14  בין השעות 10:00-15:00, בתמורה לתשלום של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
נציגת מכבי לפניות: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • משווק מורשה ללקוחות גדולים של מיקרוסופט ישראל (LAR).
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שני 29.12.14 בין השעות 10:00-15:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, בשעה 15:00, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.