17 נובמבר 2017 כ"ח חשון תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2016
לייצור אספקה והתקנת שילוט פנים

מכרז מספר: 138/2016
מועד פרסום: 1.12.2016
מועד אחרון להגשה: 29.12.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2016
לייצור אספקה והתקנת שילוט פנים

מכרז פומבי רגיל מספר 138/2016
לייצור, אספקה והתקנת שילוט פנים
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי ייצור, אספקה והתקנת שילוט פנים באתרי מכבי בכל רחבי הארץ, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, על פי אישור רואה חשבון, הן לפחות 1 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 • מסוגל לייצר, לספק ולהתקין למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • מסוגל לייצר, לספק ולהתקין את כל פריטי שילוט הפנים הכלולים בטפסי ההצעה, בהיקף הנדרש במסגרת הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ, כ-250 אתרים.
 • בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, בייצור אספקה והתקנת שילוט פנים וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • עמד בכל הדרישות ההכרחיות הקבועות במפרט.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  ספק המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 1.12.16 ועד ליום 8.12.16, ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הספק, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). במועד מסירת חוברת המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על-ידי רכזת הוועדה בחותמת המעידה על היותה מקורית ועל מועד מסירתה לידי הספק.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.12.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.  
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.