תוכנית Well-Come

כיצד מצטרפים?

כדי להצטרף לתוכנית Well-Come (לשעבר דרכונאים) של מכבי יש למלא טופס בקשת הצטרפות, לרבות הצהרת בריאות, לצרף צילום דרכון או תעודת זהות ישראלית, מסמכים רפואיים על פי דרישה ולהעבירם לאחד ממרכזי מכבי

 

 

 מתעניינים מגיל 45 (ללא תלות במצב בריאותם) יצרפו טופס "בדיקת רופא"

 

הצהרת הבריאות בשפות הרוסית, הצרפתית והערבית מיועדת להנגשה בלבד. את הצהרת הבריאות יש למלא בשפה העברית או האנגלית בלבד!

 

 

כל אישה בין הגילאים 18-50 חייבת למלא את טופס ההצהרה על החרגות בנושא  ולידה.

 

 

במועד ההצטרפות וכתנאי להשלמת התהליך, ישלם החבר דמי חבר עבור 4 חודשים וזאת ללא קשר לתקופת הרישום לתכנית המבוקשת על ידו. סכום זה יגבה מהחבר מראש כתשלום חד פעמי. תשלום דמי החבר וחיובים אחרים (תרופות, היטלי רופא וכדומה) יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק המתנהל בישראל או כרטיס אשראי וייעשה בשקלים בלבד. 

 

השוהים בחו"ל – יש למלא את טופס ההצטרפות, לחתום במקומות המיועדים לכך ולשלוח את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות או דרכון, 'הרשאה לחיוב חשבון' חתומה על ידי הבנק, לאחד מסניפי מכבי. במידת הצורך ועל פי הנדרש יש לצרף גם מסמכים רפואיים רלוונטיים. 

 

המקבלים מכתב לביתם המודיע על הפסקת זכאותם לקבלת שירותים רפואיים על פי חוק ימלאו את טופס ההצטרפות שצורף למכתב וישלחו אותו לסניף מכבי, בצירוף מסמכים רפואיים כנדרש. 

 

כרטיס מגנטי הנושא את פרטיו האישיים יונפק לחבר המצטרף לתוכנית Well-Come. 

הערות הבהרה

 1. אישור הצטרפות לתכנית Well-Come יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי שירותי בריאות ובכפוף לתנאים ולכללים של התכנית כמפורט במסמך זה.
 2. כל בקשה להצטרפות תיבדק לגופה ותאושר בכפוף למגבלות המצוינות בתוכנית.
 3. הצטרפות לתוכנית של אדם לרבות חבר מכבי מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד- 1994, אשר תושבותו הופסקה, כפופה לקבלת אישור מוקדם.
 4. הרשות בידי מכבי להחליט על אישור בקשת הצטרפות לתכנית Well-Come או על דחייתה, מבלי שתהייה חייבת להצדיק את החלטתה.
 5. על פי דרישת מכבי, המבקש להצטרף לתכנית חייב להעמיד עצמו לבדיקה רפואית, על חשבונו, ולמסור כל פרט ו/או מסמך רפואי שיידרש באופן סביר. האמור בסעיף זה הינו תנאי מוקדם לטיפול בבקשת ההצטרפות לתכנית.
 6. הרשות בידי מכבי לאשר ההצטרפות לתכנית, תוך הגבלה לקבלת טיפולים מסוימים, בכפוף למצב הרפואי.
 7. ההתקשרות בתכנית Well-Come מתקיימת בין מכבי לחבר החתום על בקשת ההצטרפות בלבד.
 8. הזכאות לקבלת שירותים רפואיים במסגרת התכנית תחל רק לאחר הסדרת תשלום דמי החבר וקבלת אישור מכבי על הצירוף לתכנית.
 9. מכבי אינה מחויבת ואינה אחראית לתקופה שבין מועד הרישום לתכנית למועד אישור ההצטרפות.
 10. מכבי תהא פטורה ממתן שירות הקשור למום/מחלה , לרבות מחלות תורשתיות ו/או מצב בריאותי ו/או תופעה רפואית ו/או מחלה בין אם מטופלת ובין אם לא ו/או תוצאותיהם בין במישרין ובין בעקיפין שנגרמו ו/או הוחמרו עקב מצב בריאות שהיה קיים לפני מועד תחילת ההצטרפות.
 11. תושבים בתקופת המתנה על פי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מחויבים לעדכן את מכבי על מועד סיום תקופת ההמתנה.
 12. טופס בקשת ההצטרפות והצהרת הבריאות תקפים לחודש ימים מיום החתימה על ההצהרה. לאחר תקופה זו על המבקש להצטרף לחתום כי לא חל שינוי במצבו הרפואי מאז חתימתו הראשונה ובלבד שלא עברו יותר משלושה חודשים מיום החתימה הראשונה.
 13. במידה וצרך חבר תכנית Well-Come שירותים להם אינו זכאי מתוקף התכנית, או מתוקף היותו מוגבל לקבלת הטיפול, תהא מכבי רשאית לגבות עלות הטיפול/שירות מחשבון הבנק או כרטיס האשראי ממנו נגבים דמי החבר.
 14. ככלל, רישום קטין לתכנית יתאפשר רק עם הורה מבוטח מכבי או אפוטרופוס חוקי מבוטח מכבי.
  במקרים חריגים ניתן יהיה לרשום לתכנית קטין עם אפוטרופוס מיופה כוח שהינו חבר מכבי , בכפוף לחתימת הוריו על ייפוי כוח.
  במידה והורי הקטין שוהים בחו"ל, יחתמו שני ההורים על ייפוי הכוח בפני הקונסול הישראלי במדינה בה הם שוהים. יש להעביר לסניף מכבי את ייפוי הכוח המקורי (לא צילום) בחתימת ההורים ובחתימת הקונסול המאשר כי זיהה את הנוכחים וחתמו לפניו, ולצרף צילום הדרכונים של ההורים ושל הקטין.
  במידה והורי הקטין שוהים בארץ, יחתמו על ייפוי הכוח בסניף בפני מתאמת השירות, עם הצגת דרכון/ת.ז.
  להורדת טופס ייפוי הכוח >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 15. כל צרוף בן משפחה נוסף לתכנית, כולל תינוק שנולד שלא צוין בטופס ההצטרפות, מחייב הגשת בקשת הצטרפות חדשה עבור אותו בן משפחה.
 16. מכבי רשאית לדרוש מהחברים בתכנית Well-Come להגיע לסניף מכבי לצורך ריענון ואימות פרטים.

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come

 

תקנון תוכנית Well-come - עברית >>

 

Well-come program regulations - English >>

 

ליצירת קשר >>

הצטרפות לביטוח המשלים

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי לבקש להצטרף לביטוחים המשלימים של מכבי "מכבי זהב" ו"מכבי שלי", בכפוף לתקנוני התכניות ולתנאים ו/או למגבלות כפי שחלים על חבר בתכנית well-come.

פטור מתקופות המתנה

עולים חדשים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים ממועד הגעתם לארץ יזכו בפטור מתקופות המתנה וישלמו דמי חברות מיום הצטרפותם לביטוח המשלים. 

 

תושבים חוזרים המצטרפים לביטוח המשלים בתוך 12 חודשים מן היום שבו הם זכאים לקבלת שירותים רפואיים בארץ על פי סעיף 58 לחוק הבריאות הממלכתי, יזכו בפטור מתקופות המתנה בביטוח המשלים. דמי החבר ישולמו מיום הצטרפותם לביטוח המשלים.

הצטרפות לביטוח המשלים "מכבי שלי"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"מכבי שלי".

 

מבוטח מכבי הנמצא בתקופת המתנה תחת סעיף 58 לחוק, המבוטח בתכנית Well-Come, זכאי לכלל הזכויות ב"מכבי שלי". שאר המבוטחים בתכנית Well-Come וב"מכבי שלי" זכאים לממש את כל זכויות הביטוח המשלים.

הצטרפות לביטוח המשלים "מכבי זהב"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"מכבי זהב".

 

מבוטח מכבי הנמצא בתקופת המתנה תחת סעיף 58 לחוק, המבוטח בתכנית Well-Come, זכאי לכלל הזכויות ב"מכבי זהב". שאר המבוטחים בתכנית וב"מכבי זהב" זכאים לממש את זכויות הביטוח המשלים, למעט הזכאות .

 

תושב חוזר מבוטח מכבי עפ"י חוק, הנמצא בתקופת המתנה עפ"י סעיף 58 לחוק שהצטרף לביטוח המשלים יהיה זכאי בעת שהותו בארץ לשירותים רפואיים על פי תנאי הביטוח המשלים, אך לא יהיה זכאי לשירותים רפואיים בסיסיים שניתנים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

שמירה על רצף זכויות בביטוח המשלים

חבר בתכנית Well-Come אשר היה חבר בביטוח המשלים של מכבי עד למועד הפסקת זכאותו לקבלת שירותים רפואיים מכוח החוק, יוכל לשמור על רצף ביטוחי בביטוח המשלים, אם הצטרף לתכנית Well-Come בתוך 3 חודשים ממועד הפסקת זכאותו כאמור וביקש לשמור על רצף כאמור במסגרת תהליך ההצטרפות. הרצף הביטוחי יישמר לאותו רובד בו היה חבר עד לאותו המועד.

 

שמירת הרצף הביטוחי הינה בכפוף לתנאי התכניות של הביטוחים המשלימים כפי שחלים על חבר בתכנית Well-Come ושמירה על רצף בתשלום דמי החברות ממועד הפסקת הזכאות.

 

הפסקת החברות בתכנית מכל סיבה שהיא, תביא להפסקת החברות בכל אחד מהביטוחים אליהם הצטרף החבר כאמור לעיל.

 

יובהר כי הפסקת הזכאות לשירותים רפואיים עפ"י סעיף 58 לחוק למבוטח מכבי, אינה מביאה לביטול החברות בביטוחים המשלימים כל עוד ממשיך החבר בתשלום דמי החבר בגינם ואינה מחייבת חברות בתכנית Well-Come לצורך המשך החברות בביטוחים אלו.

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come

 

תקנון תוכנית Well-come - עברית >>

 

Well-come program regulations - English >>

 

ליצירת קשר >>

הצטרפות לתוכניות נוספות

הצטרפות ל"מכבי סיעודי" - ניתן באמצעות חברת "מנורה"

ל"מכבי סיעודי" יכול להצטרף כל מבוטח תכנית Well-Come, בכפוף לתנאי הפוליסה, המבקש להצטרף ימלא טופס הצטרפות נפרד לביטוח הסיעודי, בנוסף לטופס ההצטרפות שמילא לתכנית Well-Come. 

שמירה על רצף זכויות בביטוח הסיעודי

חבר בתכנית Well-Come אשר היה חבר בביטוח הסיעודי לחברי מכבי עד למועד הפסקת זכאותו לקבלת שירותים רפואיים מכוח החוק, יוכל לבקש לשמור על רצף ביטוחי בביטוח הסיעודי בתוך חודש ממועד הפסקת זכאותו.
שמירת הרצף הביטוחי הינה בכפוף לאישור חברת הביטוח ולתשלום דמי הביטוח ברצף ממועד הפסקת הזכאות. 

הצטרפות ל"קרן מכבי"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"קרן מכבי".

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come

 

תקנון תוכנית Well-come - עברית >>

 

Well-come program regulations - English >>

 

ליצירת קשר >>

הפסקת חברות בתכנית Well-Come

א. הפסקת חברות שאינה ביוזמת החבר

מכבי תהיה רשאית להפסיק את חברותו של החבר בתכנית בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 1. פיגור בתשלום דמי החבר - מכבי רשאית לסיים חברותו של חבר בתכנית ולמנוע זכאותו לקבלת שירות רפואי, במידה ואינו עומד בתשלום דמי החבר. החבר לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים מכוח התכנית החל מהחודש הראשון עבורו לא שילם את דמי החבר. החבר יהיה מחויב להשיב למכבי את עלות השירותים הרפואיים שקיבל, ככל שקיבל, בכל אחד מהחודשים בהם לא שולמו על ידו דמי החבר.
  באם יוכיח החבר כי הפסקת תשלום דמי החבר נעשתה בלי ידיעתו ו/או שלא ביוזמתו, יוכל החבר לבקש לחדש חברותו בתכנית ובלבד שלא חלפו יותר מ-30 יום ממועד קבלת ההודעה על הפסקת החברות והחבר פרע את מלוא החוב למכבי במלואו ובמזומן.
 2. הצהרות ומידע כוזב - הפסקת חברות תעשה בכל עת באם יתברר כי הצהרותיו של החבר, לרבות הצהרת הבריאות בבקשת ההצטרפות לתכנית, אינן נכונות ו/או מלאות.
  צרוף חבר לתכנית נעשה על יסוד ההצהרות שניתנו על ידו בכתב למכבי. נכונות ושלמות המידע שנמסר הינו מהותי. היה וניתנו ע"י החבר תשובות שאינן מלאות וכנות לשאלות שנשאל בטופס ההצטרפות או שלא הביא לידיעת מכבי עובדות שהיה בהן כדי להשפיע על קבלתו או אי קבלתו לתכנית - רשאית מכבי להפסיק חברותו בתכנית לאלתר.
  מכבי רשאית לחייב את החבר בגין הוצאות שנגרמו לה, אם יתברר כי הצהרותיו, לרבות הצהרת הבריאות, אינן נכונות ומלאות כאמור.
 3. התברר למכבי כי החבר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי.
 4. החבר התנהג באופן בלתי הולם, פיזית או/ו מילולית, כלפי מכבי ו/או עובדיה ו/או רופאיה ו/או מבוטחיה.

ב. הפסקת חברות ביוזמת החבר

הפסקת חברות תעשה בכתב ובחתימתו של החבר על טופס בקשה לביטול חברות. הפסקת החברות תחל מיום מסירת הבקשה בסניף, בכפוף לתנאי התכנית ובכל מקרה, על המבקש להפסיק חברותו לעמוד בתשלום דמי חבר מינימום 4 חודשים ותשלום כל חוב קיים במערכת.

 

להורדת טופס בקשה לביטול חברות >> 

 

הפסקת החברות תוביל גם להפסקת הביטוח הסיעודי ולמי שאינו חבר מכבי גם להוצאתו מהביטוח המשלים.

 

כאמור, חברות בתכנית תהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי החבר באופן יזום ובכתב כמפורט בסעיף זה או לא בוטלה על ידיי מכבי כאמור בסעיף א לעיל.

 

הפסקת תשלום דמי חבר לתכנית לא תחשב כהודעה על הפסקת חברות וחובו של החבר יעמוד לפירעון גם לאחר סיום חברותו בתכנית. 

 

חבר בתוכנית אשר שילם דמי חבר למספר חודשים מראש ומבקש להפסיק את חברותו, יוכל לקבל את דמי החבר ששילם לתקופה שלאחר הפסקת החברות למעט התשלום עבור 4 החודשים הראשונים שביצע במועד ההצטרפות.

 

לא יבוצע החזר עבור חלקי חודש וההחזר יבוצע מהחודש העוקב למועד הפסקת החברות. 

 

ג. ביטול הצטרפות

ניתן לבטל ההצטרפות לתכנית ולקבל את דמי החבר ששולמו במלואם, באם נעשה הביטול בכתב בתוך שני ימי עסקים ממועד הצירוף לתכנית ובלבד שלא נעשה שימוש בשירותים רפואיים במסגרת התכנית. 

 

זיכוי מלא לתשלום יועבר לחשבון הבנק. במידה ועברו למעלה משני ימי עסקים, ייחשב הדבר כהפסקת חברות ביוזמת החבר לפי סעיף ב' לעיל. 

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come:

 

 

רוצים לדעת עוד?

ליצירת קשר >>

 

עלון בעברית >>